Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

To tylko protest

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Jerzy Wysocki

Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić błąd?

Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w dziale VI opisuje środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Zgodnie z art. 2 pkt 11 Pzp wykonawcy to osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które:

 

  • ubiegają się o udzielenie zamówienia,
  • złożyły ofertę,
  • podpisały umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

Kto może protestować

Na pytanie, „kim jest ten, który ubiega się o udzielenie zamówienia?”, zamawiający najczęściej bez zastanowienia odpowiada, iż jest to ten, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie wolno jednak zapominać, że każdy, kto nawet nie pobrał siwz, a zwraca się do nas o wyjaśnienia odnośnie tego dokumentu, staje się automatycznie wykonawcą w rozumieniu Pzp. W tym miejscu nieodzowne wydaje się przypomnienie, że prowadzenie jakichkolwiek rozmów telefonicznych związanych z wyjaśnieniami do ogłoszonego postępowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one samego ogłoszenia czy też siwz, jest niedozwolone. Prawo zamówień publicznych nie przewiduje bowiem możliwości telefonicznego kontaktowania się zamawiającego z wykonawcą. Dlatego zdecydowanie odradzam podawanie numeru telefonu zamawiającego w siwz, zwłaszcza w punkcie dotyczącym osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami. Nie wolno, poza informacją o sposobie uzyskania siwz w formie pisemnej, udzielać zainteresowanym żadnych innych informacji. Należy pamiętać, że w trybach, w których stosujemy procedury ograniczone, status wykonawcy przysługuje podmiotom zaproszonym do udziału w postępowaniu. Prawo do środków ochrony prawnej przysługuje również uczestnikom konkursu, o których mowa w art. 107 ust. 1 Pzp, a także innym osobom. Ustawa definiuje, że te „inne osoby” stają się podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków ochronny prawnej w momencie, gdy ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Bywa też, że zamawiający nie chce wykluczonemu z postępowania wykonawcy przyznać statusu umożliwiającego złożenie skutecznego protestu, określając jego sytuację jako tego, który nie bierze udziału w postępowaniu i jego interes prawny w tym postępowaniu nie może być już narażony na uszczerbek. Moim zdaniem, bardzo ostrożnie należy ferować takie wyroki. W praktyce wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertą, według wykonawcy, jest jedyna, pozostała po ocenie komisji ważna oferta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne