Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak sprostać warunkom (cz. 2 – wiedza, potencjał techniczny i dobra kadra)

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie   referencje
Autor: Fot. Ingram Publishing

Dokładne określenie wymagań, jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia, to dla zamawiającego pewność wyboru najlepszej oferty, a dla wykonawców informacja o tym, czy są w stanie sprostać zadaniu.

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nakłada na zamawiającego szereg obowiązków. Jednym z nich jest art. 26 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym zapisem, „zamawiający na potwierdzenie faktu spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” (DzU nr 71, poz. 645). Wymogi zamawiającego zostają później zdefiniowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawodawca pod tą nazwą rozumie dokument zawierający zbiór informacji przekazywanych zarówno na temat przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji, jak i sposobu przygotowania oraz złożenia oferty. W specyfikacji obowiązkowo powinny być zawarte warunki udzielenia i wykonania zamówienia w postępowaniach prowadzonych w każdym trybie. Katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są dokumenty poświadczające uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, które omówione zostały w poprzednim numerze „Przetargów Publicznych”. Kolejną grupę stanowią dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający w tym przypadku może żądać następujących dokumentów:

 

Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi. Zamawiający, zwracając się do wykonawcy z prośbą o złożenie owych informacji, ma na celu potwierdzenie faktu, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem pracowników, zabezpieczającym interes zamawiającego przy realizacji zamówienia. Informacje takie będą bardzo przydatne zwłaszcza w postępowaniach wymagających zatrudnienia dużej liczby pracowników i sprawowania na nimi nadzoru przy wykonywaniu czynności związanych z zamówieniem. Będą to np.:

 

  • usługi sprzątania,
  • usługi dozoru,
  • porządkowanie zieleńców, parków,
  • utrzymanie porządku na drogach,
  • zimowe utrzymanie dróg itp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne