Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak sprostać warunkom (cz. 2 – wiedza, potencjał techniczny i dobra kadra)

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie   referencje
Autor: Fot. Ingram Publishing

Dokładne określenie wymagań, jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia, to dla zamawiającego pewność wyboru najlepszej oferty, a dla wykonawców informacja o tym, czy są w stanie sprostać zadaniu.

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nakłada na zamawiającego szereg obowiązków. Jednym z nich jest art. 26 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym zapisem, „zamawiający na potwierdzenie faktu spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” (DzU nr 71, poz. 645). Wymogi zamawiającego zostają później zdefiniowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawodawca pod tą nazwą rozumie dokument zawierający zbiór informacji przekazywanych zarówno na temat przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji, jak i sposobu przygotowania oraz złożenia oferty. W specyfikacji obowiązkowo powinny być zawarte warunki udzielenia i wykonania zamówienia w postępowaniach prowadzonych w każdym trybie. Katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są dokumenty poświadczające uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, które omówione zostały w poprzednim numerze „Przetargów Publicznych”. Kolejną grupę stanowią dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający w tym przypadku może żądać następujących dokumentów:

 

Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi. Zamawiający, zwracając się do wykonawcy z prośbą o złożenie owych informacji, ma na celu potwierdzenie faktu, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem pracowników, zabezpieczającym interes zamawiającego przy realizacji zamówienia. Informacje takie będą bardzo przydatne zwłaszcza w postępowaniach wymagających zatrudnienia dużej liczby pracowników i sprawowania na nimi nadzoru przy wykonywaniu czynności związanych z zamówieniem. Będą to np.:

 

  • usługi sprzątania,
  • usługi dozoru,
  • porządkowanie zieleńców, parków,
  • utrzymanie porządku na drogach,
  • zimowe utrzymanie dróg itp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne