Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wspólnymi siłami

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Leszek Klepacki
Tagi:    oświadczenie   referencje
Autor: Fot. Ingram Publishing

Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy.

Obowiązkiem zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne jest ocena wykonawcy m.in. pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także potencjału technicznego i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wynika to z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamawiający samodzielnie opracowuje sposób ustalenia warunków oraz przeprowadza ocenę ich spełnienia, mając na względzie kontekst konkretnego zamówienia. Bezsporne jest, że warunki nie mogą być oderwane od przedmiotu zamówienia i muszą być adekwatne do danego postępowania. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w sposób jednoznaczny wpływa na zakres stawianych warunków. Pozostaje to w związku z faktem zamkniętej listy rodzajów dokumentów mogących potwierdzić spełnienie postawionych warunków. W zależności od wartości przedmiotu zamówienia zamawiający żąda lub może żądać dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 cytowanego rozporządzenia. W procedurach o wartości do 60 tys. euro może poprzestać na oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 44 Pzp.


DOSTAWY

 

Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy, to zamawiający może żądać następujących dokumentów:

 

  1. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca (§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia),
  2. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia),
  3. wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia),
  4. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (§ 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia),
  5. wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także możliwości naukowych i badawczych wykonawcy (§ 1 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne