Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Wspólnymi siłami

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Leszek Klepacki
Tagi:    oświadczenie   referencje
Autor: Fot. Ingram Publishing

Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy.

Obowiązkiem zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne jest ocena wykonawcy m.in. pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także potencjału technicznego i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wynika to z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamawiający samodzielnie opracowuje sposób ustalenia warunków oraz przeprowadza ocenę ich spełnienia, mając na względzie kontekst konkretnego zamówienia. Bezsporne jest, że warunki nie mogą być oderwane od przedmiotu zamówienia i muszą być adekwatne do danego postępowania. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w sposób jednoznaczny wpływa na zakres stawianych warunków. Pozostaje to w związku z faktem zamkniętej listy rodzajów dokumentów mogących potwierdzić spełnienie postawionych warunków. W zależności od wartości przedmiotu zamówienia zamawiający żąda lub może żądać dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 cytowanego rozporządzenia. W procedurach o wartości do 60 tys. euro może poprzestać na oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 44 Pzp.


DOSTAWY

 

Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy, to zamawiający może żądać następujących dokumentów:

 

  1. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca (§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia),
  2. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia),
  3. wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia),
  4. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (§ 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia),
  5. wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także możliwości naukowych i badawczych wykonawcy (§ 1 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne