Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Odrębne zamówienie, odrębna umowa

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Halina Olszowska

Ustawa Prawo zamówień publicznych wśród okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazuje także okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

O ile zamówienia dodatkowe były znane przed nowelizacją ustawy z 2004 roku, o tyle wprowadzone jako nowość zamówienia uzupełniające od początku budzą wiele wątpliwości i często są utożsamiane z nieco innym rodzajem zamówień dodatkowych. Kontrowersje budzi np. sprawa uwzględniania zamówień uzupełniających w opisie przedmiotu zamówienia, głównie w przypadku robót budowlanych. Problemem jest także to, jaką kwotę należy wpisać w protokole postępowania jako wartość zamówienia – z uwzględnieniem wartości zamówień uzupełniających czy też wyłącznie jako wartość zamówienia podstawowego. Z pytań czytelników wynika ponadto, że istnieje obawa, iż przewidywanie zamówień uzupełniających zobowiązuje zamawiającego do ich udzielenia, choćby wykonawca zamówienia podstawowego nie wykonywał go z należytą starannością. Warto więc poznać zasadnicze różnice pomiędzy zamówieniami dodatkowymi a uzupełniającymi, które wynikają nie tylko z definicji, ale także z innych przepisów ustawy.

1. Okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

  • Zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5)

W przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 proc. wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

 

  • Zamówienia uzupełniające – usługi i roboty budowlane (art. 67 ust. 1 pkt 6)

W przypadku udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne