Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Odrębne zamówienie, odrębna umowa

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Halina Olszowska

Ustawa Prawo zamówień publicznych wśród okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazuje także okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

O ile zamówienia dodatkowe były znane przed nowelizacją ustawy z 2004 roku, o tyle wprowadzone jako nowość zamówienia uzupełniające od początku budzą wiele wątpliwości i często są utożsamiane z nieco innym rodzajem zamówień dodatkowych. Kontrowersje budzi np. sprawa uwzględniania zamówień uzupełniających w opisie przedmiotu zamówienia, głównie w przypadku robót budowlanych. Problemem jest także to, jaką kwotę należy wpisać w protokole postępowania jako wartość zamówienia – z uwzględnieniem wartości zamówień uzupełniających czy też wyłącznie jako wartość zamówienia podstawowego. Z pytań czytelników wynika ponadto, że istnieje obawa, iż przewidywanie zamówień uzupełniających zobowiązuje zamawiającego do ich udzielenia, choćby wykonawca zamówienia podstawowego nie wykonywał go z należytą starannością. Warto więc poznać zasadnicze różnice pomiędzy zamówieniami dodatkowymi a uzupełniającymi, które wynikają nie tylko z definicji, ale także z innych przepisów ustawy.

1. Okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

  • Zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5)

W przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 proc. wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

 

  • Zamówienia uzupełniające – usługi i roboty budowlane (art. 67 ust. 1 pkt 6)

W przypadku udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne