Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak sprostać warunkom (cz. 3 – sytuacja ekonomiczna i finansowa)

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Fot. Ingram Publishing

Ostatnią grupą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu są te, które zaświadczą, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Zgodnie z zapisem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DzU nr 71, poz. 645), w grupie tej występują trzy rodzaje dokumentów.

 

1. Sprawozdanie finansowe. Jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, potrzebna jest również opinia o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Ustawodawca wskazał w powyższym zapisie, jaki dokument powinien zostać załączony do oferty przez wykonawcę. Zgodnie z wytycznymi art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

 

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne