Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Materialne czy procesowe

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Monika Adamczak

Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie to ustalić?

Kontrowersyjnym zagadnieniem na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jest kwestia dotycząca rodzaju pełnomocnictwa przedstawianego przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO) przy składaniu środków ochrony prawnej. Część orzecznictwa (zarówno KIO, jak i sądów okręgowych) wskazuje, że jest to pełnomocnictwo materialne, o jakim mowa w art. 98 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, a część stoi na stanowisku, iż chodzi o pełnomocnictwo procesowe regulowane normami art. 86 i n. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.), dalej: kpc.

W czym tkwi różnica

Pełnomocnictwa materialne i procesowe wykazują kilka zasadniczych różnic, z czego jedną z najistotniejszych jest to, że pełnomocnictwo materialne może być udzielone każdej osobie, nawet ograniczonej w zdolnościach do czynności prawnych (art. 100 kc), w przeciwieństwie do pełnomocnictwa procesowego, które może być udzielone wyłącznie zamkniętemu katalogowi podmiotów (art. 87 § 1 kpc). Pełnomocnik materialny może nadto ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (art. 106 kc), w przeciwieństwie do pełnomocnika procesowego, z którego umocowania płynie prawo do ustanawiania pełnomocników substytucyjnych (art. 91 kpc).

 

Wśród przepisów regulujących pełnomocnictwo procesowe na szczególną uwagę zasługuje również art. 89 § 1 kpc, który upoważnia adwokata i radcę prawnego do uwierzytelnienia odpisu udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisów innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Tymczasem pełnomocnictwo materialne powinno być przedkładane zawsze w oryginale z uwagi na brak ustawowego upoważnienia do uwierzytelniania tego dokumentu przez pełnomocników (nawet profesjonalnych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne