Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Utajnić czy ujawnić

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Jan Byrski
Autor: B.Brosz

Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień jest wyrażona w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Dla wykonawcy niewątpliwie korzystne jest, aby mógł wyłączyć zasadę jawności w jak najszerszym zakresie w stosunku do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Prawo nie reguluje jednoznacznie wątpliwości interpretacyjnych powstających podczas analizy przepisów dotyczących zasady jawności postępowania i tajemnicy przedsiębiorstwa przy postępowaniu o udzielenie zamówienia, jednakże ostatnia uchwała Sądu Najwyższego pomaga rozwiać niektóre z nich.

Zasada jawności

Zasada jawności od początku towarzyszy przepisom o zamówieniach publicznych, jednakże dopiero w Pzp została w sposób tak wyraźny zapisana. W stosunku do protokołu i załączników, którymi są m.in. oświadczenia, zaświadczenia, opinie biegłych składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasada jawności została przewidziana w art. 96 ust. 3 Pzp, stanowiąca również – poprzez odwołanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej (uodip) – iż powyższe dokumenty powinny być udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom bez względu na posiadanie interesu prawnego oraz faktycznego. Ani w Pzp, ani w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 71, poz. 646), wydanym na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 96 ust. 5 Pzp, nie ma określonego terminu udostępnienia (przesłania) kopii protokołu, więc zgodnie z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 uodip zamawiający powinien przesłać protokół bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne