Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wniesienie i cofnięcie odwołania

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Halina Olszowska

Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach wykonawczych.

Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Środkami ochrony prawnej są:

 

  1. Protest wobec wadliwych czynności zamawiającego bądź zaniechania przez niego czynności przewidzianych prawem, naruszających interes prawny wykonawcy. Protest składany jest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni, od kiedy wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest rozstrzygany jest przez zamawiającego w terminie 5 dni od jego wniesienia (art. 179-183 Pzp).
  2. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu lub braku rozstrzygnięcia protestu w terminie wykonawca wnosi na ręce prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do prezesa UZP (art. 184-193 Pzp).
  3. Skarga na wyrok oraz postanowienie zespołu arbitrów wnoszona jest za pośrednictwem prezesa UZP do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia arbitrów. Skarga musi czynić zadość pismu procesowemu (art. 194-198 Pzp).

I Wnoszenie

Odwołanie jest środkiem prawnym umożliwiającym wykonawcy dochodzenie swoich racji przed zespołem arbitrów w sytuacji, gdy zamawiający ich nie uznaje bądź pomija je milczeniem. Aby odwołanie zostało rozpatrzone wykonawca musi zadbać o to, by:

 

  • było złożone w terminie,
  • zawierało treść określoną w rozporządzeniu,
  • odwołaniu towarzyszył wpis.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne