Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wniesienie i cofnięcie odwołania

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Halina Olszowska

Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach wykonawczych.

Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Środkami ochrony prawnej są:

 

  1. Protest wobec wadliwych czynności zamawiającego bądź zaniechania przez niego czynności przewidzianych prawem, naruszających interes prawny wykonawcy. Protest składany jest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni, od kiedy wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest rozstrzygany jest przez zamawiającego w terminie 5 dni od jego wniesienia (art. 179-183 Pzp).
  2. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu lub braku rozstrzygnięcia protestu w terminie wykonawca wnosi na ręce prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do prezesa UZP (art. 184-193 Pzp).
  3. Skarga na wyrok oraz postanowienie zespołu arbitrów wnoszona jest za pośrednictwem prezesa UZP do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia arbitrów. Skarga musi czynić zadość pismu procesowemu (art. 194-198 Pzp).

I Wnoszenie

Odwołanie jest środkiem prawnym umożliwiającym wykonawcy dochodzenie swoich racji przed zespołem arbitrów w sytuacji, gdy zamawiający ich nie uznaje bądź pomija je milczeniem. Aby odwołanie zostało rozpatrzone wykonawca musi zadbać o to, by:

 

  • było złożone w terminie,
  • zawierało treść określoną w rozporządzeniu,
  • odwołaniu towarzyszył wpis.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne