Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-03-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


BRAK OPŁATY SKARBOWEJ NA PEŁNOMOCNICTWIE

Sygn. akt UZP/ZO/0-15/05


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie usług ochroniarskich i sprzątanie biur w okresie od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. Firma X biorąca udział w przetargu została wykluczona, a jej oferta odrzucona z powodu zalegania z uiszczeniem podatków. Wykonawca na załączonym do oferty pełnomocnictwie nie nakleił i nie skasował znaków opłaty skarbowej w wysokości 15 zł. W złożonym proteście domagał się powtórzenia czynności oceny ofert i wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. W ocenie protestującego brak znaków opłaty skarbowej na pełnomocnictwie dołączonym do oferty nie jest podstawą do wykluczenia go z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Fakt istnienia zaległości podatkowej z tytułu braku opłacenia pełnomocnictwa znakami opłaty skarbowej nie wynika z dokumentu wydanego przez odpowiedni urząd skarbowy. Zamawiający protest oddalił jako bezzasadny z uwagi na to, że brak opłaty skarbowej na pełnomocnictwie jest zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a to jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Od takiego rozstrzygnięcia protestu wykonawca odwołał się podtrzymując zarzuty podniesione wcześniej w proteście, a ponadto powołał się na literaturę prawniczą, z której wynikało, że fakt zaległości winien być stwierdzony dokumentem odpowiedniego urzędu. Ponadto powołując się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego uważał, że zamawiający winien wezwać go do usunięcia braku formalnego, zakreślając w tym celu odpowiedni termin. Zespół arbitrów ustalił, iż odwołujący się wykonawca dołączył do oferty uwiarygodnioną kserokopię pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela. Oryginalne pełnomocnictwo zostało opłacone w kancelarii notarialnej, natomiast od kserokopii – jako odpisu – nie została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 15 zł (stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – DzU z 2004 r. nr 253, poz. 2532). Brak tej opłaty był zdaniem zamawiającego podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienia publiczne. Zdaniem arbitrów ustawodawca stwierdził w art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp, iż wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne