Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-03-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


BRAK OPŁATY SKARBOWEJ NA PEŁNOMOCNICTWIE

Sygn. akt UZP/ZO/0-15/05


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie usług ochroniarskich i sprzątanie biur w okresie od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. Firma X biorąca udział w przetargu została wykluczona, a jej oferta odrzucona z powodu zalegania z uiszczeniem podatków. Wykonawca na załączonym do oferty pełnomocnictwie nie nakleił i nie skasował znaków opłaty skarbowej w wysokości 15 zł. W złożonym proteście domagał się powtórzenia czynności oceny ofert i wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. W ocenie protestującego brak znaków opłaty skarbowej na pełnomocnictwie dołączonym do oferty nie jest podstawą do wykluczenia go z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Fakt istnienia zaległości podatkowej z tytułu braku opłacenia pełnomocnictwa znakami opłaty skarbowej nie wynika z dokumentu wydanego przez odpowiedni urząd skarbowy. Zamawiający protest oddalił jako bezzasadny z uwagi na to, że brak opłaty skarbowej na pełnomocnictwie jest zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a to jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Od takiego rozstrzygnięcia protestu wykonawca odwołał się podtrzymując zarzuty podniesione wcześniej w proteście, a ponadto powołał się na literaturę prawniczą, z której wynikało, że fakt zaległości winien być stwierdzony dokumentem odpowiedniego urzędu. Ponadto powołując się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego uważał, że zamawiający winien wezwać go do usunięcia braku formalnego, zakreślając w tym celu odpowiedni termin. Zespół arbitrów ustalił, iż odwołujący się wykonawca dołączył do oferty uwiarygodnioną kserokopię pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela. Oryginalne pełnomocnictwo zostało opłacone w kancelarii notarialnej, natomiast od kserokopii – jako odpisu – nie została uiszczona opłata skarbowa w wysokości 15 zł (stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – DzU z 2004 r. nr 253, poz. 2532). Brak tej opłaty był zdaniem zamawiającego podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienia publiczne. Zdaniem arbitrów ustawodawca stwierdził w art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp, iż wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne