Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Umowa bez decyzji sądu

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Aneta Olszowska
Tagi:    dostawa   szkoda   przetarg nieograniczony   siwz

Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę

W przypadku, gdy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zamawiającego wpłynie protest, to zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie może on zawrzeć umowy z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Zakaz ten obowiązuje do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, a zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp protest uznaje się za ostatecznie rozstrzygnięty, jeżeli zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 

  • nie wniesiono odwołania – minął termin wniesienia odwołania od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
  • zostało doręczone postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,
  • zastał doręczony wyrok zespołu arbitrów.

 

Gdy jednak wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług 5 mln euro – za datę ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uznaje się dzień, w którym:

 

  • sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego wydał wyrok lub postanowienie kończące postępowanie,
  • upłynął termin na wniesienie skargi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne