Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Umowa bez decyzji sądu

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Aneta Olszowska
Tagi:    szkoda   dostawa   siwz   przetarg nieograniczony

Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę

W przypadku, gdy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zamawiającego wpłynie protest, to zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie może on zawrzeć umowy z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Zakaz ten obowiązuje do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, a zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp protest uznaje się za ostatecznie rozstrzygnięty, jeżeli zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 

  • nie wniesiono odwołania – minął termin wniesienia odwołania od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
  • zostało doręczone postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,
  • zastał doręczony wyrok zespołu arbitrów.

 

Gdy jednak wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług 5 mln euro – za datę ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uznaje się dzień, w którym:

 

  • sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego wydał wyrok lub postanowienie kończące postępowanie,
  • upłynął termin na wniesienie skargi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne