Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Umowa bez decyzji sądu

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Aneta Olszowska
Tagi:    dostawa   szkoda   przetarg nieograniczony   siwz

Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę

W przypadku, gdy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zamawiającego wpłynie protest, to zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie może on zawrzeć umowy z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Zakaz ten obowiązuje do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, a zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp protest uznaje się za ostatecznie rozstrzygnięty, jeżeli zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 

  • nie wniesiono odwołania – minął termin wniesienia odwołania od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
  • zostało doręczone postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,
  • zastał doręczony wyrok zespołu arbitrów.

 

Gdy jednak wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług 5 mln euro – za datę ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uznaje się dzień, w którym:

 

  • sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego wydał wyrok lub postanowienie kończące postępowanie,
  • upłynął termin na wniesienie skargi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne