Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kontrola w spółkach komunalnych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Marcin Piątek

  Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu terytorialnego?

Na gruncie przepisów polskiego prawa nie ma definicji spółki komunalnej, jednak zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie pojęcie to występuje, choć jest różnie interpretowane. Wspólnym mianownikiem tych definicji jest „pakiet większościowy” jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w takim podmiocie prawnym. Tym samym za spółkę komunalną należy uznać albo spółkę ze 100-procentowym udziałem jst (spółka jednoosobowa) lub też z większościowym udziałem jst (ponad 50%). Bez wątpienia jst musi mieć zarówno pełną kontrolę nad spółką, jak i ograniczoną odpowiedzialność w spółce, aby można było powiedzieć, że jej interesy są zabezpieczone w ramach gospodarki komunalnej. Dlatego spółkami komunalnymi są przede wszystkim spółki kapitałowe.


Spółki komunalne

 

W polskim ustawodawstwie, choć nie mówi się o spółkach komunalnych sensu stricto, to jednak wskazuje się na możliwość powstawania czy też istnienia spółek z udziałem jst (gmin, powiatów, województw samorządowych) spełniających wymogi spółki komunalnej. Rozdział 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236) wskazuje na możliwość tworzenia i przystępowania jst zarówno do spółek kapitałowych (spółka z o.o. i akcyjna), jak i niektórych spółek osobowych (komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych). Jednocześnie ustawa rozgranicza możliwość tworzenia takich spółek na danym szczeblu jst oraz uzależnia ich powstawanie od sfery działalności – w ramach użyteczności publicznej lub poza nią.


Ustawowe powiązania

Ze względu na możliwość udziału jednostek sektora finansów publicznych w niektórych spółkach handlowych, zostały one objęte częściowym reżimem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), dalej: ufp. Przepisy tej ustawy stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami (art. 4 ust. 1 pkt 2 ufp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne