Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontrola w spółkach komunalnych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Marcin Piątek

  Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu terytorialnego?

Na gruncie przepisów polskiego prawa nie ma definicji spółki komunalnej, jednak zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie pojęcie to występuje, choć jest różnie interpretowane. Wspólnym mianownikiem tych definicji jest „pakiet większościowy” jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w takim podmiocie prawnym. Tym samym za spółkę komunalną należy uznać albo spółkę ze 100-procentowym udziałem jst (spółka jednoosobowa) lub też z większościowym udziałem jst (ponad 50%). Bez wątpienia jst musi mieć zarówno pełną kontrolę nad spółką, jak i ograniczoną odpowiedzialność w spółce, aby można było powiedzieć, że jej interesy są zabezpieczone w ramach gospodarki komunalnej. Dlatego spółkami komunalnymi są przede wszystkim spółki kapitałowe.


Spółki komunalne

 

W polskim ustawodawstwie, choć nie mówi się o spółkach komunalnych sensu stricto, to jednak wskazuje się na możliwość powstawania czy też istnienia spółek z udziałem jst (gmin, powiatów, województw samorządowych) spełniających wymogi spółki komunalnej. Rozdział 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236) wskazuje na możliwość tworzenia i przystępowania jst zarówno do spółek kapitałowych (spółka z o.o. i akcyjna), jak i niektórych spółek osobowych (komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych). Jednocześnie ustawa rozgranicza możliwość tworzenia takich spółek na danym szczeblu jst oraz uzależnia ich powstawanie od sfery działalności – w ramach użyteczności publicznej lub poza nią.


Ustawowe powiązania

Ze względu na możliwość udziału jednostek sektora finansów publicznych w niektórych spółkach handlowych, zostały one objęte częściowym reżimem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), dalej: ufp. Przepisy tej ustawy stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami (art. 4 ust. 1 pkt 2 ufp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne