Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak liczyć terminy

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Halina Olszowska

Artykuł 14 Prawa zamówień publicznych mówi, iż do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przyjrzyjmy się zatem, jak prawo zamówień publicznych traktuje temat terminów.

W zależności od wartości zamówienia i trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego różne są terminy składania ofert i różnie liczony jest początek biegu terminu. Zgodnie z art. 12 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający jest zobowiązany udokumentować dzień przekazania ogłoszenia prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich. Art. 111 kodeksu cywilnego (dalej: kc) mówi, że jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczeniu terminu dnia, w których zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego. Uwzględniając powyższe uwarunkowania dla ułatwienia zestawiono najważniejsze dane w tabeli nr 1. W każdym przypadku obliczania terminów stosujemy art. 115 kc, który mówi, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (tylko niedziele oraz 12 dodatkowych dni – święta państwowe i kościelne: ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, DzU nr 4, poz. 28 ze zm.), to termin upływa dnia następnego.

 

Termin związania ofertą

Od dłuższego czasu trwa spór dotyczący sposobu liczenia terminu związania ofertą. Dotyczy to szczególnie postępowań, w których żąda się wniesienia wadium, a więc prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, a dotyczących zamówień o wartości większej niż 60 tys. euro. Dla ważności oferty konieczne jest, aby przez cały okres związania ofertą towarzyszyło jej wadium w określonej wartości i formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Pzp. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 Pzp). Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy wadium składane jest w formie gwarancji czy poręczenia, z których treści musi wynikać m.in. termin ich obowiązywania. Nie może to być termin krótszy od wyznaczonego przez zamawiającego terminu związania ofertą. Ten z kolei nie może być dowolnie ustalany, gdyż zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp zamawiającego obowiązuje ograniczenie maksymalnego terminu zależne od wartości zamówienia. Maksymalny termin związania ofertą wynosi:

 

  • przy zamówieniach o wartości do 60 tys. euro – 30 dni,
  • przy wartości 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług – 90 dni,
  • przy wartościach pozostałych – 60 dni.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne