Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-04-2006
Tagi:    konsorcjum   wadium   oświadczenie   siwz   referencje

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT

Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05


Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęcia wody”. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt. 1-3 w związku z art. 139 ust. 3, naruszenie art. 89 ust 1 pkt. 1-3 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp oraz naruszenie jego interesu prawnego. W związku z tym wniósł o odrzucenie wszystkich ofert jako niezgodnych z ustawą i siwz oraz o powtórzenie czynności oceny ofert i ponowny wybór oferty najkorzystniejszej. W złożonym odwołaniu wykonawca odwołał się także od braku rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. W uzasadnieniu wskazał, że po zapoznaniu się z treścią oferty nr 2 i nr 5 wywnioskował, iż zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji, bowiem dopuścił do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie uwzględnili w swoich ofertach całego zakresu robót wymaganych siwz i wyłączyli z jawności informacje, które w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (oferta nr 2), gdyż wykaz wykonanych robót i referencje nie mogą być taką tajemnicą. Ponadto, zamawiający nie odrzucił ofert nr 2 i nr 5, pomimo iż w załącznikach do tych ofert odwołujący stwierdził braki. Na poparcie tego wskazał na wymóg zamawiającego zawarty na str. 2 siwz, że zakres prac ujęty jest w kosztorysach, a zgodnie z zapisem rozdziału 12 siwz kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie kosztorysów nakładczych są elementem oferty, a ich brak zamawiający nakazał uzupełnić pismami z dnia 8 i 15 grudnia 2004 r. Brak i pominięcie zakresu prac w kosztorysach ofertowych uniemożliwiły zamawiającemu dokonanie obiektywnej oceny ofert, a mimo to dokonał on oceny. Zamawiający w siwz nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych, zatem wykonawcy mogli złożyć tylko jedną ofertę. W ofercie nr 5 zaproponowano zamawiającemu zestaw hydroforowy Hydro 2000 ME 64- 3-1 albo jakiś inny równoważny. Wskazanie takie jest niedopuszczalne, bowiem wykonawca mógł jedynie wskazać konkretne urządzenie innego producenta jako urządzenie równoważne. Zamawiający ani odwołujący się nie wiedzieli, jakie urządzenie zostało zaoferowane, tak więc dopuszczenie tych ofert do oceny powoduje naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 82 ust. 1 Pzp. Nieodrzucenie przez zamawiającego ofert nr 2 i 5 narusza ponadto interes prawny odwołującego, bowiem odrzucenie ofert spowodowałoby możliwość uzyskania zamówienia właśnie przez niego, ponieważ jego oferta powinna zostać uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący wyjaśnia, że protest został doręczony zamawiającemu 28 grudnia 2004 r. Informację o rozstrzygnięciu protestu otrzymał natomiast 5 stycznia 2005 r., tj. po upływie ustawowego terminu, stąd potraktował to jako oddalenie protestu. Zespół arbitrów, po analizie akt sprawy, uznał, że zarzuty odwołującego potwierdziły się w zakresie podnoszonym w proteście i odwołaniu. W takim przypadku zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferty nr 2 i 5 zamawiający zobowiązany był odrzucić. W kwestii dotyczącej utajnienia pewnych informacji arbitrzy stwierdzili, że nie zachodzą przesłanki do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Potwierdzili też zarzut polegający na tym, że w ofercie nr 5 wykonawca zaoferował równoważny zestaw hydroforowy (nie podając dokładnie, jaki), co uniemożliwiło porównanie złożonych ofert. Tak więc zespół arbitrów uwzględnił odwołanie i nakazał zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne