Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zmiana wynagrodzenia

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Ryszard Groński
Autor: Fot. Image 4 Communication B.V.

Zamawiający, przygotowując postępowanie z należytą starannością, powinien przeanalizować możliwości zmian i wpisać je do wzoru umowy. W ten sposób uniknie większości nieporozumień.

Zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamówienia publiczne to umowy odpłatne pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na realizację dostawy, usługi albo roboty budowlanej. Zamówienie jest udzielane wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z wyjątkiem zamówień z wolnej ręki). Zarówno odpłatność zamówień publicznych, jak też konieczność wyboru oferty najkorzystniejszej rodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia.

Uzgadnianie warunków umowy

Zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego (dalej: kc) strony umowy mają swobodę ustalenia łączącego je stosunku prawnego, pod warunkiem, że ustalenia takie nie sprzeciwią się naturze tego stosunku, przepisom prawa ani zasadom współżycia społecznego, w tym dobremu obyczajowi (rozumianemu w odniesieniu do określonej dziedziny). Zatem, w odniesieniu do wszystkich stosunków gospodarczych strony mają swobodę układania się co do warunków umowy. W zamówieniach publicznych najczęściej mamy do czynienia z jednostronnym kształtowaniem umów, a mianowicie przez zamawiającego. Dzieje się tak w postępowaniach prowadzonych w trybach konkurencyjnych. Co prawda, w trybach negocjacyjnych wykonawcy mogą sugerować zamawiającemu treści, które mogą być zawarte w umowie, jednakże decyzja zawsze należy do zamawiającego. Nieco inaczej rzecz się ma w trybie negocjacji z wolnej ręki. Tutaj wykonawcy mogą dosyć skutecznie wnosić o wprowadzenie istotnych z ich punktu widzenia zapisów. Mając na uwadze jednostronny (adhezyjny) charakter większości umów o zamówienie publiczne (gdzie zawarcie ich sprowadza się do przyjęcia warunków ustalonych przez jedną ze stron), konieczne jest stwierdzenie, że odpowiedzialność za kształtowanie takich umów spoczywa w większości na zamawiającym. Dla naszych rozważań jest to istotne z punktu widzenia ochrony interesów stron, szczególnie w przypadku zmiany warunków realizacji zamówienia. Potrzeba bądź żądanie zmiany wynagrodzenia, tak często spotykane w praktyce, może następować zarówno przed podpisaniem umowy, jak też w trakcie jej realizacji.

Zmiana wynagrodzenia przed podpisaniem umowy

W tym przypadku nie mamy żadnych możliwości dokonania zmian. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp wprowadzanie zmian do umowy jest zabronione. Ponieważ nie ma tutaj jednoznacznego stwierdzenia, że przepis ten dotyczy wyłącznie okoliczności występujących po podpisaniu umowy, tak więc zakaz dotyczy również okresu od dokonania wyboru aż do podpisania umowy. Dodatkowo, z uwagi na to, że podpisanie umowy jeszcze nie nastąpiło, nie można powiedzieć, że jakakolwiek okoliczność nie może zostać jeszcze uwzględniona. W projekcie nowelizacji ustawy w art. 140 przewidziano uprawnienie do wprowadzenia zmiany sposobu świadczenia pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wykonawcę. Jednakże zakazano dokonywania zmian zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były przedmiotem oceny. Potwierdza to pogląd, że zmiana wynagrodzenia przed podpisaniem umowy jest w ogóle zabroniona.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne