Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Umowa ubezpieczenia

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Paweł Rzepiela
Tagi:    szkoda   polisa   siwz

Zamawiający, na potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, może żądać od niego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Działalność ubezpieczeniowa to wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Czynnością ubezpieczeniową jest m.in. zawieranie umów ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy zawartej z ubezpieczającym. Umowa ubezpieczenia ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która określa ubezpieczenia obowiązkowe m.in. tzw. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czy OC rolników.


SZKODA KONTRAKTOWA

 

Szkoda zostaje wyrządzona przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Powstaje zatem w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, a co za tym idzie znany jest podmiot za nią odpowiedzialny. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są: spowodowanie szkody, szkoda musi być wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika oraz między szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania musi istnieć związek przyczynowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania stanowi naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z treści istniejącego między stronami stosunku obligacyjnego, np. z treści zawartej umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne