Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Umowa ubezpieczenia

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Paweł Rzepiela
Tagi:    szkoda   polisa   siwz

Zamawiający, na potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, może żądać od niego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Działalność ubezpieczeniowa to wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Czynnością ubezpieczeniową jest m.in. zawieranie umów ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy zawartej z ubezpieczającym. Umowa ubezpieczenia ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która określa ubezpieczenia obowiązkowe m.in. tzw. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czy OC rolników.


SZKODA KONTRAKTOWA

 

Szkoda zostaje wyrządzona przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Powstaje zatem w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, a co za tym idzie znany jest podmiot za nią odpowiedzialny. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są: spowodowanie szkody, szkoda musi być wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika oraz między szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania musi istnieć związek przyczynowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania stanowi naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z treści istniejącego między stronami stosunku obligacyjnego, np. z treści zawartej umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne