Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-05-2006
Tagi:    pełnomocnictwo   siwz

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.

WARUNKI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI

Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia, monitoring i montaż systemów alarmowych w centrali i jednostkach organizacyjnych jednostki budżetowej oraz zapewnienie zimowego utrzymania terenów budynków oddziałów regionalnych i centrali. Złożony został protest, a następnie odwołanie na treść ogłoszenia oraz siwz. Zarzucono zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 22 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 2 oraz art. 25 Pzp. Podniesiono, że przedmiotowe naruszenie przepisów wynika w szczególności z określenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, bowiem zamawiający określił warunek, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w szczególności posiadają doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie jednostek budżetowych – ilości porównywalnej z wielkością przedmiotu zamówienia. Zdaniem protestującego, żądanie to jest również sprzeczne z § 1 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, z którego wynika, iż w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie, zamawiający może żądać wykazu wykonanych w ostatnich 3 lat usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający oddalając protest podał w uzasadnieniu, że specyfika zadań administracji publicznej uzasadnia wymóg legitymowania się doświadczeniem wykonania zamówienia w siedzibach jednostek budżetowych, a specyfika ta polega w szczególności na rozbudowanej strukturze komórek organizacyjnych, obowiązku przestrzegania szeregu przepisów niewystępujących w sferze prywatnej, m.in. takich jak ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2005 r nr 196, poz. 1631). Odwołujący złożył odwołanie do prezesa UZP, w którym podtrzymał zarzuty zawarte w proteście oraz wniósł o unieważnienie postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne