Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-05-2006
Tagi:    pełnomocnictwo   siwz

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.

WARUNKI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI

Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia, monitoring i montaż systemów alarmowych w centrali i jednostkach organizacyjnych jednostki budżetowej oraz zapewnienie zimowego utrzymania terenów budynków oddziałów regionalnych i centrali. Złożony został protest, a następnie odwołanie na treść ogłoszenia oraz siwz. Zarzucono zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 22 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 2 oraz art. 25 Pzp. Podniesiono, że przedmiotowe naruszenie przepisów wynika w szczególności z określenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, bowiem zamawiający określił warunek, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w szczególności posiadają doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie jednostek budżetowych – ilości porównywalnej z wielkością przedmiotu zamówienia. Zdaniem protestującego, żądanie to jest również sprzeczne z § 1 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, z którego wynika, iż w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie, zamawiający może żądać wykazu wykonanych w ostatnich 3 lat usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający oddalając protest podał w uzasadnieniu, że specyfika zadań administracji publicznej uzasadnia wymóg legitymowania się doświadczeniem wykonania zamówienia w siedzibach jednostek budżetowych, a specyfika ta polega w szczególności na rozbudowanej strukturze komórek organizacyjnych, obowiązku przestrzegania szeregu przepisów niewystępujących w sferze prywatnej, m.in. takich jak ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2005 r nr 196, poz. 1631). Odwołujący złożył odwołanie do prezesa UZP, w którym podtrzymał zarzuty zawarte w proteście oraz wniósł o unieważnienie postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne