Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zgodnie z prawem

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Jacek Jerka
Autor: B. Brosz

Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ustawodawca, dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu finansów publicznych, a w szczególności przestrzegania zasad gospodarki finansowej, określił wymóg respektowania norm wyznaczających reguły postępowania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi. Było to podstawą do wprowadzenia instytucji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jej zasady i zakres określiła ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 25 stycznia 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm. – uodfp). Przedmiotem niniejszego opracowania będzie wskazanie działań oraz zaniechań, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie jednego z aspektów gospodarowania środkami publicznymi, tzn. udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz pracę organów właściwych w sprawach zamówień publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm. – dalej: Pzp). Nie wszystkie uchybienia stanowią jednak naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog karalnych naruszeń Pzp, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określa art. 17 uodfp. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych naruszeniem dyscypliny jest udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

  • Udzielenie zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w przepisach ustawy

 

Dopuszczenie do udzielenia zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w ustawie jest de facto udzieleniem zamówienia bez stosowania przepisów ustawy. Takie działanie stanowi naruszenie zasad powszechności ustawy oraz przejrzystości udzielania zamówień publicznych, w tym także przejrzystości zasad gospodarki finansowej zamawiającego. Ze względu na wymagania określone przez ustawę, związane z prowadzeniem postępowań w poszczególnych trybach z zachowaniem m.in. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawności postępowania, udzielenie zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w ustawie prowadzi do naruszenia wspomnianych zasad.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne