Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zgodnie z prawem

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Jacek Jerka
Autor: B. Brosz

Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ustawodawca, dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu finansów publicznych, a w szczególności przestrzegania zasad gospodarki finansowej, określił wymóg respektowania norm wyznaczających reguły postępowania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi. Było to podstawą do wprowadzenia instytucji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jej zasady i zakres określiła ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 25 stycznia 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm. – uodfp). Przedmiotem niniejszego opracowania będzie wskazanie działań oraz zaniechań, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie jednego z aspektów gospodarowania środkami publicznymi, tzn. udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz pracę organów właściwych w sprawach zamówień publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 ze zm. – dalej: Pzp). Nie wszystkie uchybienia stanowią jednak naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog karalnych naruszeń Pzp, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określa art. 17 uodfp. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych naruszeniem dyscypliny jest udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

  • Udzielenie zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w przepisach ustawy

 

Dopuszczenie do udzielenia zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w ustawie jest de facto udzieleniem zamówienia bez stosowania przepisów ustawy. Takie działanie stanowi naruszenie zasad powszechności ustawy oraz przejrzystości udzielania zamówień publicznych, w tym także przejrzystości zasad gospodarki finansowej zamawiającego. Ze względu na wymagania określone przez ustawę, związane z prowadzeniem postępowań w poszczególnych trybach z zachowaniem m.in. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawności postępowania, udzielenie zamówienia bez zastosowania któregokolwiek z trybów wskazanych w ustawie prowadzi do naruszenia wspomnianych zasad.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne