Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

W zastępstwie

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Urszula Lisiecka
Tagi:    pełnomocnictwo

Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mogą powierzyć wykonywanie określonych czynności osobie trzeciej poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa.

Do czynności podejmowanych przez zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych ze zmianami (dalej: Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ze zmianami, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej (art. 14 Pzp). Z uwagi m.in. na obowiązującą w postępowaniach formę pisemną (art. 9 ust. 1 Pzp) działania zamawiających i wykonawców nie mogą być wykonywane, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, bez zachowania formy pisemnej czy szczegółowych zasad obowiązujących przy wykonywaniu czynności prawnych w ich imieniu. Jednym z rodzajów takich czynności jest udzielanie pełnomocnictw.

Czynności prawne i faktyczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza zamawiający (art. 15 Pzp). Może on powierzyć wykonywanie tych czynności własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej (art. 15 ust. 2 Pzp). Podobnie wykonawca przeprowadzanie czynności z zakresu reprezentacji w postępowaniu może powierzyć pełnomocnikowi (art. 98 kodeksu cywilnego i art. 23 ust. 2 Pzp). Posługując się pojęciem zastępstwa w podejmowaniu czynności prawnych należy odróżnić sytuacje, w których zastępstwo ma miejsce, lecz nie dotyczy czynności prawnych, a jedynie czynności faktycznych. Z typową sytuacją zastępstwa mamy do czynienia w przypadku zwyczajowo okazywanej sobie pomocy przy dokonywaniu czynności należących do kategorii spraw życia codziennego. Przykładem tego rodzaju jest m.in. uprawnienie kierownika zamawiającego (art. 18 ust. 2 Pzp) do powierzenia pracownikom przygotowania np. opisu przedmiotu zamówienia publicznego czy też powierzenie radcy prawnemu prawa do potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” dokumentów wykonawcy.  Inaczej jest w sytuacji prowadzenia postępowania przez zamawiającego czy uczestniczenia w nim wykonawcy. Występować tu mogą sytuacje należące zarówno do czynności faktycznych, jak i prawnych, przy czym nie każde współuczestnictwo w wykonywaniu określonych czynności będzie uznawane za działania w imieniu i na rzecz osób reprezentowanych przy dokonywaniu tych czynności. Do dokonywania czynności prawnych o charakterze materialnoprawnym nie jest konieczne spełnienie jakichś szczególnych warunków, jeśli chodzi o otoczenie czy też sytuacje, w obrębie których czynności te mają być dokonywane. Inaczej rzecz się ma w przypadku czynności wykraczających poza ów zakres, a zwłaszcza odnoszących się do czynności procesowych (np. protestu, odwołania, skargi do sądu). Tutaj dla dokonania czynności, którą będziemy mogli określić mianem czynności procesowej, konieczne jest istnienie procesu w znaczeniu jurydycznym, kiedy to obok czynności powinno toczyć się również postępowanie przed organami państwa, którego celem jest rozstrzygnięcie określonej kwestii prawnej. Czynność podjętą w ramach tej procedury, mającą na celu wywołanie określonych skutków prawnych w sferze zachodzących stosunków procesowych, będzie można określić mianem czynności prawnej o charakterze procesowym lub czynnością procesową. Wydaje się, że słuszny będzie pogląd, zgodnie z którym za czynność procesową uznamy również podejmowanie działań inicjujących daną procedurę, a więc prowadzących do wszczęcia postępowania w sprawie (w toku postępowania o zamówienie publiczne). Ponieważ jest to czynność procesowa, to i do jej dokonania, pomimo że procedura jeszcze się nie toczy, można upoważnić inny podmiot, pod warunkiem, iż posiada on zdolność procesową. Instytucja przedstawicielstwa została uregulowana w art. 95-109 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Prawo do reprezentowania mają osoby uprawnione do czynności zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których podmioty te działają.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne