Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pojęcie oferty

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Mariusz Partyka
Autor: B. Brosz

Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Co winniśmy rozumieć pod pojęciem oferty? Zapewne wielu spośród uczestników systemu zamówień publicznych zadawało lub nadal zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź na nie jest decydująca dla prawidłowej interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) oraz aktów wykonawczych. Gdzie tej odpowiedzi szukać? Jeżeli będziemy poszukiwać definicji, nie znajdziemy jej ani w słowniczku ustawowym, ani w żadnym innym przepisie ustawy. Takiej definicji prawodawca nie wprowadził. Możemy natomiast odnieść się do kodeksu cywilnego (dalej: kc) bądź też pojęcie oferty wywieść pośrednio z Pzp, przede wszystkim z przepisów dotyczących składania ofert, oferty najkorzystniejszej, odrzucenia ofert oraz zawarcia umowy.

W rozumieniu kodeksu cywilnego

Ponieważ Pzp nie reguluje bezpośrednio pojęcia oferty, w pierwszej kolejności nasuwa się myśl, aby w oparciu o normę art. 141 Pzp stwierdzić, iż oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1 kc). Przepis ten z pewnością znajdzie zastosowanie w przypadku ofert składanych w trybie prawa zamówień publicznych. W samej ustawie normy prawne inaczej regulujące tę kwestię znajdziemy tylko w przypadku zamówienia z wolnej ręki, aukcji elektronicznej oraz konkursu ofert. Szereg przepisów kc związanych ze składaniem i pojęciem oferty również nie znajdzie tutaj zastosowania, bowiem Pzp zawiera stosowne regulacje w tym zakresie (głównie będą to: art. 66 § 2, art. 682, art. 67, art. 70 czy 701-705 kc). W szczególności inaczej w kc wygląda kwestia zawarcia umowy w wyniku złożenia oferty. Zgodnie z art. 70 § 1 kc w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli nie jest to wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. W Pzp wygląda to inaczej: następuje wybór oferty jako odrębna czynność zamawiającego, a następnie zawarcie umowy jako czynność kolejna. Jak wiemy, w zamówieniach publicznych umowa nie zostaje zawarta tylko poprzez zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Do zawarcia umowy ustawa wymaga jeszcze innych czynności, w tym także „odczekania” siedmiu dni2 oraz sporządzenia umowy pisemnej, w której zakres świadczenia wykonawcy będzie identyczny z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie3. Jak widać, oprócz stwierdzenia, iż oferta stanowi oświadczenie woli zawierające istotne postanowienia przyszłej umowy, ogromna większość kwestii związanych ze składaniem ofert jest w Pzp regulowana inaczej niż w kc.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne