Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zaświadczenie z zagranicy

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie

Mimo że ustawodawca wprowadził dość precyzyjne regulacje dotyczące dokumentowania przetargu, nie zapobiega to licznym problemom związanym z oceną zaświadczeń wystawianych w odmiennych systemach prawnych.

Na pierwszy rzut oka kwestie związane z dokumentami składanymi przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydają się dość oczywiste.

 

Obowiązuje przecież Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie. Jest to regulacja określająca m.in.: co te dokumenty powinny potwierdzać, przez jaki okres czasu od ich wystawiania są aktualne, jaką powinny mieć formę, w jakim języku należy je przedstawiać zamawiającemu. Rozporządzenie precyzuje nawet to, co należy zrobić, gdy w danym kraju jakiegoś dokumentu nie można uzyskać (np. z powodu nieistnienia stosownego organu w państwie przedsiębiorcy zagranicznego).

Regulacje rozporządzenia

W aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do wykonawców zagranicznych rozporządzenie odnosi się w § 4. Z przepisu zawartego w § 4 ust. 1 wynika, że zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo oświadczenia w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzające, że nie otwarto wobec niego likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne