Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zaświadczenie z zagranicy

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie

Mimo że ustawodawca wprowadził dość precyzyjne regulacje dotyczące dokumentowania przetargu, nie zapobiega to licznym problemom związanym z oceną zaświadczeń wystawianych w odmiennych systemach prawnych.

Na pierwszy rzut oka kwestie związane z dokumentami składanymi przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydają się dość oczywiste.

 

Obowiązuje przecież Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie. Jest to regulacja określająca m.in.: co te dokumenty powinny potwierdzać, przez jaki okres czasu od ich wystawiania są aktualne, jaką powinny mieć formę, w jakim języku należy je przedstawiać zamawiającemu. Rozporządzenie precyzuje nawet to, co należy zrobić, gdy w danym kraju jakiegoś dokumentu nie można uzyskać (np. z powodu nieistnienia stosownego organu w państwie przedsiębiorcy zagranicznego).

Regulacje rozporządzenia

W aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do wykonawców zagranicznych rozporządzenie odnosi się w § 4. Z przepisu zawartego w § 4 ust. 1 wynika, że zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo oświadczenia w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzające, że nie otwarto wobec niego likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne