Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Potrzebny jest dowód

Data publikacji: 04-05-2006 Autor: Piotr Kunicki
Tagi:    oświadczenie

Najczęściej spotykanym problemem przy wnoszeniu protestu faksem jest kwestia udowodnienia, że zamawiający ten dokument otrzymał i w dodatku skutecznie.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), pisemny protest można wnieść do zamawiającego wobec czynności przez niego podjętych lub zaniechania czynności, do których był zobowiązany. Według ust. 2 Pzp protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jego treścią. Uregulowanie to odwołuje się do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego (dalej: kc), dotyczących doręczania oświadczeń woli, a w szczególności do art. 61 kc, zgodnie z którym oświadczenie woli uważa się za doręczone drugiej stronie w chwili, gdy dotarło do niej w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać. Przy tym nie jest istotne, czy adresat zapoznał się z treścią tego oświadczenia, ale czy miał taką możliwość. Zgodnie z orzecznictwem i poglądem doktryny, protest można wnieść do zamawiającego za pośrednictwem faksu. Przemawia za tym nie tylko art. 27 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym oświadczenia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem, ale również fakt, że Pzp nie przewiduje sankcji nieważności protestu wniesionego w innej formie niż pisemna. W tej mierze należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie zaś z art. 73 § 1 kc, „jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność prawna dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności”.

Jak udowodnić

Problem najczęściej spotykany przy wnoszeniu protestu faksem nie polega jednak na formie protestu, ale na kwestii udowodnienia, że zamawiający otrzymał protest faksem i w dodatku skutecznie. Powszechnie przyjmowało się dotychczas, że udowodnienie, że zamawiający otrzymał protest, to problem wykonawcy. Zamawiający w tej mierze dysponują w dodatku wieloma środkami obrony: od zaprzeczania, że w ogóle protest dostali, do przedstawiania pustych kartek papieru jako nieczytelnego protestu i podnoszenia, że nie mieli możliwości zapoznać się z jego treścią. W takiej sytuacji wydaje się wręcz niemożliwe udowodnienie otrzymania faksu przez zamawiającego, w szczególności, że wydruk kontrolny z faksu był powszechnie postrzegany jako dowód nadania, a nie doręczenia. Problem powyższy został przedstawiony przed Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt II Ca 680/05), po tym jak zespół arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 854/05) odrzucił odwołanie firmy X, przyjmując nieczytelną kserokopię protestu otrzymanego faksem jako dowód, że zamawiający nie miał możliwości zapoznać się z jego treścią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne