Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.2)

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Bartosz Frączyk
Autor: B. Brosz

Aby dokonywane czynności prawne były ważne, członkowie zarządu nie muszą przeprowadzać ich osobiście, lecz mogą działać przez swoich pełnomocników. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura.

Zgodnie z art. 1091 kodeksu cywilnego (dalej: kc) prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Należy więc uznać, że prokura obejmuje określony zakres uprawnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres ten jest bardzo szeroki, gdyż dotyczy praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tj. czynności sądowych jak i pozasądowych (m.in. składanie ofert lub podpisywanie wszelkich oświadczeń za spółkę). Prokura upoważnia do wykonywania wszystkich czynności sądowych, czyli do reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem, jak i organami quasi-sądowymi w pełnym zakresie. Należy zauważyć, że tak szeroki zakres uprawnień składających się na prokurę zawiera pewne wyjątki. Zgodnie bowiem z art. 1093 kc prokura nie upoważnia do zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, jak również zbywania i obciążania nieruchomości przedsiębiorcy. Należy jednak przyjąć, iż samodzielny prokurent jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również do wnoszenia i popierania środków ochrony prawnej. Prokura musi być zawsze udzielona na piśmie przez zarząd oraz zgłoszona do rejestru przedsiębiorców (KRS). Aby ją ustanowić, konieczne jest zgodne oświadczenie woli wszystkich członków zarządu. Każdy z nich może też odwołać prokurę.

Łącznie lub oddzielnie

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub każdej z osobna (prokura oddzielna). Prokura oddzielna polega na tym, że każdy z ustanowionych przez przedsiębiorcę prokurentów może samodzielnie wykonywać swoje czynności. Natomiast w przypadku prokury łącznej konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch prokurentów. Jeśli przedsiębiorca chce udzielić prokury łącznej, wówczas udziela jej kilku osobom (co najmniej dwóm) i zaznacza, że udzielona prokura jest łączna. W takim przypadku prokurenci zobowiązani są ze sobą współdziałać (działać łącznie). Natomiast w przypadku udzielenia prokury oddzielnej, każdy z prokurentów ma prawo do samodzielnego działania. Istotne jest, iż art. 1091 § 2 kc stanowi, że mocodawca nie może ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, ponieważ zakres prokury ma charakter ustawowy, określony przez przepis o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne