Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-06-2006
Tagi:    siwz   referencje

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.


RÓŻNE ZAPISY W SIWZ I OGŁOSZENIU

Sygn. akt UZP/ZO/0-675/06


Zamawiający (miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne) w trybie przetargu nieograniczonego prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z uruchomieniem elektronicznego systemu informacji. Po zapoznaniu się z pobraną specyfikacją firma X wniosła protest na treść siwz, w szczególności w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu dokumentów wymaganych od wykonawców. Odwołujący stwierdził, że zamawiający naruszył art. 38 ust. 5, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1, art. 222 ust. 2 oraz art. 25 Pzp poprzez zażądanie przedłożenia przez ubiegających się o to zamówienie wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień dla komunikacji miejskiej, polegających na dostawie i uruchomieniu oferowanego w niniejszym postępowaniu systemu karty elektronicznej wraz z opiniami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Firma X zarzucała przede wszystkim, iż treść siwz w powyższym zakresie ma inną treść aniżeli ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponieważ w ogłoszeniu brakuje informacji dotyczącej wyżej opisanego warunku. Ponadto, odwołujący zarzucił, iż tak określony warunek narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców, a także wykracza poza ramy rozporządzenia dotyczącego dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców.  W ocenie odwołującego taki warunek eliminował z ubiegania się o to zamówienie wszystkie podmioty, które posiadają odpowiedni do tego potencjał techniczno- organizacyjny, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz są w stanie to zamówienie zrealizować, ale dotychczas nie zrealizowały podobnego zamówienia na rzecz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Warunek nie jest zaś niczym uzasadniony, gdyż takie zamówienia są udzielane niezwykle rzadko, a tym samym określenie tego warunku jest całkowicie oderwane od realnej sytuacji na rynku. Zamawiający oddalił protest. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, iż nie zgadza się z zarzutami odwołującego, ponieważ jako zamawiający sektorowy może żądać także przedstawienia innych dokumentów niż określone w rozporządzeniu, na które powołuje się odwołujący, jeśli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców postawionych warunków. Warunek ten zaś nie ogranicza w ocenie zamawiającego konkurencji, a przeciwnie – pozwala szerszej liczbie wykonawców ubiegać się o to zamówienie, ponieważ dłuższy przedział czasowy pozwala uznać, iż w tym okresie podobne zamówienia mogła zrealizować większa liczba wykonawców. Zamawiający zarzucił ponadto odwołującemu brak interesu prawnego we wniesieniu protestu na powyższą czynność, ponieważ nie może on mieć pewności, iż to jego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą w wypadku unieważnienia niniejszego postępowania. Odwołujący wniósł więc odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia protestu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne