Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Podpis jest niezbędny

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

W sytuacji, gdy pod sentencją wyroku sądu czy też zespołu arbitrów brakuje podpisu choćby jednej z osób wymienionych w składzie, wyrok taki nie istnieje.

Skarga do sądu na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze są szczególnymi środkami ochrony prawnej, będącymi jednocześnie środkami kontroli orzeczeń zespołu arbitrów.

Wymogi formalne

Postępowanie sądowe toczące się wskutek wniesienia skargi przed sądem okręgowym właściwym do rozpoznania skargi nie jest postępowaniem przed sądem drugiej instancji. Mimo tego, zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w postępowaniu tym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) o apelacji, o ile przepisy Pzp (rozdziału 4: Skarga do sądu) nie stanowią inaczej. Tym samym przepisy Pzp stanowią lex specialis (przepis szczególny) w stosunku do przepisów kpc o apelacji i jako takie mają pierwszeństwo. Na tej zasadzie, zgodnie z art. 198 Pzp sąd:

 

a) oddala skargę, jeżeli jest bezzasadna,

b) zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy, w razie uwzględnienia skargi,

c) uchyla wyrok, odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie, jeżeli stwierdzi, że zachodzą ustawowe przesłanki do odrzucenia odwołania albo umorzenia postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne