Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kogo i kiedy informować

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Aneta Olszowska
Autor: B. Brosz
TABELA NR 2: Obowiązki...
C.D. TABELA NR 2: Obowiązki...
C.D. Tabela nr 4

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą jawności, nakłada na zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych, poczynając od informacji o planowanych zamówieniach, a kończąc na udzieleniu zamówienia.

Obowiązki informacyjne są uzależnione od rodzaju (trybu) przeprowadzanej procedury, szacunkowej wartości zamówienia, podmiotu zamawiającego, a w niektórych przypadkach także od przesłanek wyboru trybu postępowania.

I Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Zgodnie z art. 13 Pzp zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszcza na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość:

 

  • dla robót budowlanych jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w ramach danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (DzUrz WE L 340 z 16.12.2002 r., s. 0001-0562, DzUrz UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 3 z późn. zm.), jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 tys. euro,
  • zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w ramach kategorii 1–16 określonej w załączniku nr 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 tys. euro.Zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja w zakresie publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach, polegają głównie na alternatywie wyboru miejsca zamieszczenia ogłoszenia, wprowadzając nowe pojęcie „profilu nabywcy”. Podniesione zostały także progi wartościowe, od których uzależniony jest obowiązek zamieszczania ogłoszeń o planowanych zamówieniach na roboty budowlane. Odstąpiono również od konieczności sumowania wszystkich dostaw w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień w celach ogłoszeniowych, zastępując koniecznością takiego sumowania jedynie tych zamówień, których wartość jest równa lub przekracza określone rozporządzeniem kwoty. Tak samo dzieje się w przypadku zamówień na usługi, z tym że dla zamówień przekraczających określone wartości sumowanie odbędzie się w ramach jednej z szesnastu kategorii, określonych w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień. Dopiero w przypadku takich zamówień, których zsumowana wartość będzie równa lub wyższa niż 750 tys. euro, zamawiający będzie zobowiązany zamieścić ogłoszenie o planowanych zamówieniach. Warto też wspomnieć, że nowelizacja wprowadziła nowy ust. 3 w art. 13 Pzp, zgodnie z którym obowiązek ogłoszeń o planowanych zamówieniach nie obejmuje zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pzp oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny. Z powyższego wynika, że na etapie planowania zamawiający będą zobligowani do ustalenia, w jakim trybie będą prowadzili postępowania w najbliższych 12 miesiącach (tabela nr 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne