Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kogo i kiedy informować

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Aneta Olszowska
Autor: B. Brosz
TABELA NR 2: Obowiązki...
C.D. TABELA NR 2: Obowiązki...
C.D. Tabela nr 4

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą jawności, nakłada na zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych, poczynając od informacji o planowanych zamówieniach, a kończąc na udzieleniu zamówienia.

Obowiązki informacyjne są uzależnione od rodzaju (trybu) przeprowadzanej procedury, szacunkowej wartości zamówienia, podmiotu zamawiającego, a w niektórych przypadkach także od przesłanek wyboru trybu postępowania.

I Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Zgodnie z art. 13 Pzp zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego, zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszcza na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej „profilem nabywcy”, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość:

 

  • dla robót budowlanych jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w ramach danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (DzUrz WE L 340 z 16.12.2002 r., s. 0001-0562, DzUrz UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 3 z późn. zm.), jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 tys. euro,
  • zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w ramach kategorii 1–16 określonej w załączniku nr 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 tys. euro.Zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja w zakresie publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach, polegają głównie na alternatywie wyboru miejsca zamieszczenia ogłoszenia, wprowadzając nowe pojęcie „profilu nabywcy”. Podniesione zostały także progi wartościowe, od których uzależniony jest obowiązek zamieszczania ogłoszeń o planowanych zamówieniach na roboty budowlane. Odstąpiono również od konieczności sumowania wszystkich dostaw w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień w celach ogłoszeniowych, zastępując koniecznością takiego sumowania jedynie tych zamówień, których wartość jest równa lub przekracza określone rozporządzeniem kwoty. Tak samo dzieje się w przypadku zamówień na usługi, z tym że dla zamówień przekraczających określone wartości sumowanie odbędzie się w ramach jednej z szesnastu kategorii, określonych w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień. Dopiero w przypadku takich zamówień, których zsumowana wartość będzie równa lub wyższa niż 750 tys. euro, zamawiający będzie zobowiązany zamieścić ogłoszenie o planowanych zamówieniach. Warto też wspomnieć, że nowelizacja wprowadziła nowy ust. 3 w art. 13 Pzp, zgodnie z którym obowiązek ogłoszeń o planowanych zamówieniach nie obejmuje zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pzp oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny. Z powyższego wynika, że na etapie planowania zamawiający będą zobligowani do ustalenia, w jakim trybie będą prowadzili postępowania w najbliższych 12 miesiącach (tabela nr 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne