Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Między miękkim a twardym prawem

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Agnieszka Piwowarczyk
Autor: Bartłomiej Brosz

Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak dodatkowe obowiązki.

Pozornie udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) nie powinno się różnić się od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Niezależnie od źródła pochodzenia są to środki publiczne i jako takie muszą być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednak tylko pozornie. Na zamawiającym ciążą bowiem dodatkowe obowiązki, które nie wynikają wprost z przepisów prawa krajowego – przede wszystkim z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednie zastosowanie oprócz przepisów prawa krajowego mają również przepisy prawa wspólnotowego – w szczególności dyrektywa klasyczna i dyrektywa sektorowa, dyrektywy odwoławcze, a także wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych (zob. ramka „Przepisy prawa wspólnotowego mające zastosowanie w odniesieniu do postępowań o zamówienie publiczne”). Warto choć przez moment zastanowić się, dlaczego zamawiający zobowiązany jest stosować wszystkie te zapisy i jak dalece kształtują one obowiązki zamawiającego.

Między prawem unijnym a krajowym

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest przestrzegać zasady nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym. Nie ma więc wątpliwości, że należy stosować zapisy dyrektyw. Pewne pytania mogą pojawić się jednak odnośnie wymogu stosowania wytycznych i zaleceń, nakładających szczególne obowiązki na beneficjenta środków unijnych. To, jakie dodatkowe obowiązki musi spełnić zamawiający, zależy głównie od tego, z którego z funduszy strukturalnych pochodzą środki – z EFS-u czy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Środki finansowe EFS-u przeznaczone dla Polski dostępne są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: POKL).

 

Minister rozwoju regionalnego 22 listopada 2010 r. zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: wytyczne). Weszły one w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektów, beneficjent wydatkując środki przyznane w ramach projektu – zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji wytycznych. Tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach POKL muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Załącznik nr 1 do wytycznych określa zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków EFS.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne