Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Oferta a VAT

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Monika Mucha
Tagi:    dostawa   podatek vat   siwz

Polski wykonawca, składając ofertę, musi zawsze uwzględnić w niej podatek VAT. Podmiot zagraniczny natomiast wskazuje w ofercie cenę bez podatku. Jego cena będzie niższa niż ta wskazana przez podmiot krajowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym cena w rozumieniu regulacji prawnej jest zawsze ceną brutto obejmująca wszystkie daniny, jakimi dana transakcja jest obciążona. Natomiast art. 91 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) stanowi, iż zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Kryteriami oceny są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Taki stan prawny miał miejsce do dnia 25 maja 2006 r.

Przepis bez zastosowania

W nowelizacji Pzp ustawodawca wprowadził dodatkowy przepis, a mianowicie art. 91 ust. 3a w następującym brzmieniu: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Tak skonstruowany przepis po pierwsze nie obejmuje zakresem regulacji wszystkich przypadków dotyczących naliczenia podatku VAT po stronie nabywcy (w tym przypadku zamawiającego), a po drugie jest wadliwie skonstruowany, gdyż dotyczy stanu faktycznego, który nie występuje. Przepis ten w zasadzie nigdy nie będzie miał zastosowania, a podmiot tworzący tenże przepis nie zna podstawowych mechanizmów rządzących podatkiem VAT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne