Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Skarga bez efektu

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Piotr Kunicki
Autor: B. Brosz

Rozpatrywanie przez sąd skargi na wyrok arbitrów ma sens jedynie wtedy, gdy umowa, choć została zawarta, nie została jeszcze zrealizowana.

Zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok i odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Przepis ten odnosi się do postępowania przed sądem okręgowym w związku z wniesieniem skargi na orzeczenie zespołu arbitrów.

Podstawa prawna

Do postępowania przed sądem okręgowym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) o apelacji. Tam, gdzie jest to konieczne, należy również stosować odpowiednio przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego. Taka jest właśnie sytuacja w kwestii podstaw do wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania. Ani bowiem przepisy Pzp, ani kpc o apelacji nie wymieniają wyczerpująco tych przesłanek. Przepisem generalnym określającym przesłanki umorzenia postępowania jest art. 355 § 1 kpc, zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Poza sytuacją, gdy powód cofa pozew, interesująca jest kwestia umorzenia postępowania w przypadku, gdy wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Po zawarciu umowy

Problematyką tą zajął się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 73/05). Sprawa dotyczyła postępowania, w którym jeden z uczestników złożył protest na wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie odwołanie oraz skargę. Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia została określona na 18.534 euro, zamawiający po korzystnym dla niego wyroku zespołu arbitrów zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne