Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Skarga bez efektu

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Piotr Kunicki
Autor: B. Brosz

Rozpatrywanie przez sąd skargi na wyrok arbitrów ma sens jedynie wtedy, gdy umowa, choć została zawarta, nie została jeszcze zrealizowana.

Zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok i odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Przepis ten odnosi się do postępowania przed sądem okręgowym w związku z wniesieniem skargi na orzeczenie zespołu arbitrów.

Podstawa prawna

Do postępowania przed sądem okręgowym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) o apelacji. Tam, gdzie jest to konieczne, należy również stosować odpowiednio przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego. Taka jest właśnie sytuacja w kwestii podstaw do wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania. Ani bowiem przepisy Pzp, ani kpc o apelacji nie wymieniają wyczerpująco tych przesłanek. Przepisem generalnym określającym przesłanki umorzenia postępowania jest art. 355 § 1 kpc, zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Poza sytuacją, gdy powód cofa pozew, interesująca jest kwestia umorzenia postępowania w przypadku, gdy wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Po zawarciu umowy

Problematyką tą zajął się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 73/05). Sprawa dotyczyła postępowania, w którym jeden z uczestników złożył protest na wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie odwołanie oraz skargę. Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia została określona na 18.534 euro, zamawiający po korzystnym dla niego wyroku zespołu arbitrów zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne