Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Błędy kosztują

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Wanda Bertman-Janik
Tagi:    wadium   otwarcie ofert   siwz

Jeżeli zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn, za które odpowiada, wówczas wykonawcy, jeśli złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, mogą domagać się od niego zwrotu poniesionych kosztów.

Przytoczony na wstępie sens art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ma znaczenie dyscyplinujące zamawiającego, gdyż stanowi o ponoszeniu przez niego ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z unieważnieniem postępowania w wypadku, gdy on sam ponosi za nie odpowiedzialność. O odpowiedzialności zamawiającego stanowi łączne wystąpienie dwóch przesłanek:

 

  • poniesienie kosztów przez wykonawcę w związku z jego uczestnictwem w postępowaniu,
  • unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 

Aby móc ustalić, kiedy i w jakim przypadku wykonawcy przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, należy kolejno ustalić poniższe czynności.

Unieważnienie postępowania

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż dla istoty sprawy konieczny jest obowiązek obligatoryjnego unieważnienia przez zamawiającego każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy zaistnieniu choćby jednej z przesłanek wymienionych enumeratywnie w art. 93 ust. 1 Pzp, tj. w przypadku, gdy:

 

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3,
  • w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
  • w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  • w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne