Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wybiera zamawiający

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Elżbieta Sobczuk
Autor: B. Brosz

Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność postępowania.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający i wykonawcy zobowiązani są do stosowania dla celów dowodowych (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie) w postępowaniu o zamówienie publiczne zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Z treści tego przepisu wynika, że do zachowania pisemnej formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy natomiast wystarczy wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Jeżeli oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzono bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, to jest ono wówczas równe oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej. Kodeks cywilny nie określa bliżej pojęcia dokumentu, o którym mowa wyżej. Powszechnie uznaje się, że dokument taki ma być sporządzony przy pomocy techniki, która pozwoli utrwalić treść złożonego oświadczenia woli, tj. może być napisany ręcznie lub maszynowo, w formie wydruku komputerowego lub innego rodzaju formularza. Podpis natomiast musi być dokonany własnoręcznie i powinien zawierać co najmniej pełne nazwisko osoby składającej oświadczenie woli. Zgodnie z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej: zamawiający jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej zarówno w swoich kontaktach z wykonawcami, jak i przy sporządzaniu dokumentacji z postępowania. Obowiązek dochowania formy pisemnej dla celów dowodowych dotyczy także uczestniczących w postępowaniu wykonawców, w szczególności składania przez nich ofert. Wyjątkiem jest tutaj oferta składana w formie elektronicznej.

 

Do obowiązków wykonawcy należy także złożenie w formie określonej przez zamawiającego w siwz:

 

  1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44, 50, 56 ust. 1 i 2, art. 60c ust. 1 i 2, art. 68 ust. 1 i 2 i art. 73),
  2. dokumentów potwierdzających to spełnianie,
  3. wniosku w sprawie przekazania informacji z otwarcia ofert,
  4. wniosku o wgląd do ofert.

 

Na uwagę zasługuje fakt umożliwiający zamawiającemu dokonanie wyboru innej formy przekazywania informacji w postępowaniu niż forma pisemna, a więc faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z art. 27 Pzp). Oznacza to, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie zgodnie z wyborem zamawiającego – pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne