Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wybiera zamawiający

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Elżbieta Sobczuk
Autor: B. Brosz

Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność postępowania.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający i wykonawcy zobowiązani są do stosowania dla celów dowodowych (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie) w postępowaniu o zamówienie publiczne zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Z treści tego przepisu wynika, że do zachowania pisemnej formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy natomiast wystarczy wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Jeżeli oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzono bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, to jest ono wówczas równe oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej. Kodeks cywilny nie określa bliżej pojęcia dokumentu, o którym mowa wyżej. Powszechnie uznaje się, że dokument taki ma być sporządzony przy pomocy techniki, która pozwoli utrwalić treść złożonego oświadczenia woli, tj. może być napisany ręcznie lub maszynowo, w formie wydruku komputerowego lub innego rodzaju formularza. Podpis natomiast musi być dokonany własnoręcznie i powinien zawierać co najmniej pełne nazwisko osoby składającej oświadczenie woli. Zgodnie z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej: zamawiający jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej zarówno w swoich kontaktach z wykonawcami, jak i przy sporządzaniu dokumentacji z postępowania. Obowiązek dochowania formy pisemnej dla celów dowodowych dotyczy także uczestniczących w postępowaniu wykonawców, w szczególności składania przez nich ofert. Wyjątkiem jest tutaj oferta składana w formie elektronicznej.

 

Do obowiązków wykonawcy należy także złożenie w formie określonej przez zamawiającego w siwz:

 

  1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 44, 50, 56 ust. 1 i 2, art. 60c ust. 1 i 2, art. 68 ust. 1 i 2 i art. 73),
  2. dokumentów potwierdzających to spełnianie,
  3. wniosku w sprawie przekazania informacji z otwarcia ofert,
  4. wniosku o wgląd do ofert.

 

Na uwagę zasługuje fakt umożliwiający zamawiającemu dokonanie wyboru innej formy przekazywania informacji w postępowaniu niż forma pisemna, a więc faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z art. 27 Pzp). Oznacza to, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie zgodnie z wyborem zamawiającego – pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne