Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wyłudzenie zamówienia

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: P. Kanarek

Składanie fałszywych i nierzetelnych dokumentów czy oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego uznawane jest za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Zamówienia publiczne są instytucją mającą duże znaczenie dla całości systemu gospodarczego i jako takie podlegają szczególnej ochronie prawnokarnej. Podstawowe znaczenie w odniesieniu do zamówień publicznych ma art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – dalej: kk, zamieszczony w rozdziale XXXVI „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”. Przepis ten został wprowadzony do porządku prawnego w celu ochrony prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych, a także szeroko rozumianego interesu społecznego. System gospodarczy opiera się na zasadzie swobody obrotu gospodarczego, co zakłada wysoki poziom zaufania do wymienionych w tym przepisie instytucji (kredytu, pożyczki bankowej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, elektronicznego instrumentu płatniczego, zamówienia publicznego) oraz rzetelności podmiotów z nich korzystających. Wyłudzone środki za pomocą chronionych przez art. 297 § 1 kk instytucji nie będą służyły tym celom, na które powinny być przeznaczone, a to zagraża funkcjonowaniu systemu gospodarczego oraz samym wymienionym instytucjom (zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 579-580). Przedmiotowe przestępstwo w niniejszym artykule rozpatrywane będzie wyłącznie w ujęciu zamówień publicznych.


ART. 297 § 1 KK

 

Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne