Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wszystko zależy od woli wykonawcy

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Autor: Fot. Image 4 Communication B.V.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą jest możliwe, z tym jednak, że umowa powinna zostać zawarta na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie wykonawcy.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może dojść do sytuacji, w której z powodu jego przedłużania się upłynął termin związania ofertą. W takim przypadku zamawiający stają przed dylematem, czy mogą zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, czy też muszą unieważnić postępowanie. W szczególności dotyczy to skomplikowanych postępowań, w których badanie i ocena ofert trwają długo.

Jedni za, inni przeciw

Jak w wielu kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi, również w tym przypadku zdania są podzielone. Także w orzecznictwie nie ma jednolitego stanowiska. Część zespołów arbitrów uważa, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, zaś postępowanie powinno być unieważnione. Swoje stanowisko wywodzą z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), który stanowi, iż zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, iż zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i miałoby wpływ na wynik postępowania, co skutkowałoby nieważnością umowy w myśl art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp.  W związku z tym zamawiający powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podobne stanowisko zajął zespół arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 sierpnia 2005 r. (sygn. akt UZP/ZO/0- 2016/05), stwierdzając, iż: „Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. W związku z tym, iż upłynął termin związania ofertą, niemożliwe jest zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zwolennicy dopuszczalności zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą wskazują, że termin z art. 94 ust. 1 Pzp jest jedynie terminem instrukcyjnym, co oznacza, że po jego upływie zamawiający nadal może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Podkreślają, że termin związania ofertą określony w art. 85 Pzp dotyczy jedynie wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne