Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wszystko zależy od woli wykonawcy

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Autor: Fot. Image 4 Communication B.V.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą jest możliwe, z tym jednak, że umowa powinna zostać zawarta na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie wykonawcy.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może dojść do sytuacji, w której z powodu jego przedłużania się upłynął termin związania ofertą. W takim przypadku zamawiający stają przed dylematem, czy mogą zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, czy też muszą unieważnić postępowanie. W szczególności dotyczy to skomplikowanych postępowań, w których badanie i ocena ofert trwają długo.

Jedni za, inni przeciw

Jak w wielu kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi, również w tym przypadku zdania są podzielone. Także w orzecznictwie nie ma jednolitego stanowiska. Część zespołów arbitrów uważa, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, zaś postępowanie powinno być unieważnione. Swoje stanowisko wywodzą z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), który stanowi, iż zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, iż zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i miałoby wpływ na wynik postępowania, co skutkowałoby nieważnością umowy w myśl art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp.  W związku z tym zamawiający powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podobne stanowisko zajął zespół arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 sierpnia 2005 r. (sygn. akt UZP/ZO/0- 2016/05), stwierdzając, iż: „Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. W związku z tym, iż upłynął termin związania ofertą, niemożliwe jest zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zwolennicy dopuszczalności zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą wskazują, że termin z art. 94 ust. 1 Pzp jest jedynie terminem instrukcyjnym, co oznacza, że po jego upływie zamawiający nadal może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Podkreślają, że termin związania ofertą określony w art. 85 Pzp dotyczy jedynie wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne