Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-08-2006
Tagi:    omyłka pisarska   konsorcjum   siwz

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


BŁĘDNIE ZAPISANA WYSOKOŚĆ POLISY

Sygn. akt UZP/ZO/0-1113/06


W postępowaniu na dostawę benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego odwołujący zarzucił zamawiającemu (który unieważnił podstępowanie) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 5 oraz art. 146 ust. 1 pkt 5, a także art. 91 ust. 1 Pzp, wnosząc o nakazanie powtórzenia czynności oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Jego zdaniem, zamawiający naruszył przepisy Pzp poprzez bezpodstawne wskazanie na niemożność zawarcia ważnej umowy w świetle art. 146 ust. 1 pkt 5 Pzp w związku z dokonaniem modyfikacji siwz (z naruszeniem art. 38 ust. 5 Pzp). Nie zgodził się ponadto z twierdzeniem zamawiającego, iż udzielając wyjaśnień do siwz w związku z wątpliwościami związanymi z jej treścią dokonał modyfikacji z naruszeniem powołanego art. 38 ust. 5 Pzp. W ocenie odwołującego się unieważnienie postępowania przez zamawiającego było skutkiem niewłaściwej wykładni przepisów Pzp. Zamawiający unieważnił postępowanie, podając za przyczynę istnienie wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy – dokonanie modyfikacji siwz, polegające na żądaniu przez zamawiającego, w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, obok polisy OC dodatkowego dokumentu, tj. ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W ocenie zamawiającego dokument, którego żądał w uzupełnieniu siwz, nie mieści się w katalogu dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, wymienionych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający. Jednocześnie zamawiający przyznał, że nie wykonał wcześniejszego wyroku zespołu arbitrów, uznając, iż jest on niewykonalny, albowiem jego wykonanie powodowałoby w konsekwencji nieważność zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zespół arbitrów ustalił, iż zamawiający, udzielając odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienił wartość żądanej polisy ubezpieczeniowej, uznając, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Według pierwotnych zapisów wykonawcy zobowiązani byli przedstawić polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości odpowiadającej wartości nie mniejszej niż 25 proc. ceny oferty, a po zmianie wartość ta została zmniejszona do 2,5 proc. Oznacza to, że zamawiający dokonał zmiany siwz z naruszeniem art. 38 ust. 5 Pzp, który zakazuje modyfikacji treści siwz m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Arbitrzy stwierdzili również, iż zespół arbitrów powołany do rozpatrzenia odwołania w konkretnej sprawie nie jest właściwy do dokonywania oceny ustaleń zawartych w wydanych wyrokach przez zespoły arbitrów. Ponadto zespół arbitrów miał na względzie art. 187 ust. 4 pkt 5 Pzp, w myśl którego odwołanie podlega odrzuceniu wówczas, gdy odwołujący powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez zespół arbitrów w sprawie innego odwołania, wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu. Rozpatrując odwołanie zespół arbitrów uznał, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne