Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sprzedaż nieruchomości (cz. 1 – planowanie, szacowanie wartości, powołanie komisji)

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Rafał Padrak

Podstawową różnicą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów na sprzedaż nieruchomości jest to, że w pierwszym przypadku celem jest nabycie dóbr, praw czy usług, w drugim – wyzbycie się prawa własności.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprzedawanie nieruchomości samorządowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. (dalej: ugn). Regulacje dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108).

W trybie rokowań

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ugn nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) mogą być przedmiotem obrotu, w tym przedmiotem sprzedaży. Nieruchomości samorządowe sprzedawane są w drodze przetargu (art. 37 ust. 1 ugn). Wyjątki od zasady przetargu uregulowane zostały wyczerpująco w art. 37 ust. 2 i 3 ugn (m.in. sprzedaż na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ugn, sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż udziału we współwłasności na rzecz innego współwłaściciela, sprzedaż na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę). Sprzedaż w tych przypadkach następuje w drodze bezprzetargowej, co oznacza, że umowa sprzedaży jest zawierana w trybie rokowań (negocjacji). Do zawarcia umowy w trybie rokowań niezbędne jest uzgodnienie przez strony wszystkich postanowień przyszłej umowy sprzedaży (art. 72 § 1 kodeksu cywilnego – dalej: kc). Następnie, po dojściu stron do porozumienia, sporządzany jest protokół z rokowań, który w myśl art. 28 ust. 3 ugn jest podstawą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Protokół z rokowań powinien zawierać ustalenia przyszłej umowy i podpisy obu stron rokowań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne