Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyjątek od reguły

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Konrad Brodaczewski

W określonych okolicznościach może dojść do odstąpienia, zerwania lub przedterminowego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Jakie są tego konsekwencje i w jakich sytuacjach jest to możliwe?

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Na jej podstawie wybrany wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wykona odpłatnie roboty budowlane, dostawę lub usługę na rzecz zamawiającego. W normalnych okolicznościach jej wykonanie leży w interesie tak zamawiającego, jak i wykonawcy, z którym podpisano umowę. Jednak zdarzają się okoliczności, w których konieczne jest przedterminowe zakończenie umowy. Może to być związane z zaistnieniem nowych okoliczności, zmian po stronie zamawiającego lub wykonawcy albo jeszcze innych zdarzeń.

Przepisy kodeksu cywilnego

Jedną z fundamentalnych zasad ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), wyrażoną w art. 7 ust. 3 tej regulacji, jest konieczność udzielenia zamówienia (podpisania w tym zakresie umowy) wykonawcy wyłonionemu zgodnie z przepisami tego aktu prawnego, jeśli jego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Z kolei złożenie oferty rodzi po stronie wykonawcy obowiązek wywiązania się z umowy, o ile jego oferta zostanie wybrana. Wskazać należy jednak na istniejącą w Pzp odrębność w stosunku do regulacji kodeksu cywilnego (dalej: kc). W omawianej dziedzinie prawa umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą podpisania odpowiedniej umowy, a nie w chwili przyjęcia oferty przez zamawiającego przez uznanie jej za najkorzystniejszą1 . Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 14 Pzp do czynności podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego oraz wykonawców, a nieuregulowanych w ramach tego aktu prawnego, stosuje się przepisy kc. Zasada ta, w odniesieniu do umów w sprawach zamówień publicznych, powtórzona została w art. 139 ust. 1 Pzp. Oznacza to prymat lex specialis nad lex generali, czyli zniesienie ustawy ogólnej przez ustawę szczególną. Skłania to do przyjęcia, że omawiane zagadnienie zerwania umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej należy analizować na tle prawa cywilnego przy uwzględnieniu odrębności wynikających z Pzp.

Swoboda umów

Istotną zasadą prawa cywilnego jest zasada swobody umów, którą konstytuuje w polskim systemie prawa art. 3531 kc. Zgodnie z nim strony stosunku cywilnego uprawnione są do jego kształtowania wedle własnej woli, z zastrzeżeniem zgodności z naturą stosunku, obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego. W doktrynie przyjmuje się, iż oznacza to swobodę w zakresie nawiązania stosunku obligacyjnego, wyboru kontrahenta oraz ukształtowania umowy2 .

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne