Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Sporna kwestia

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Piotr Kunicki

Pojęcie szkody w zamówieniach publicznych ogranicza się wyłącznie do strat majątkowych, gdyż wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

W ciągu trzech lat

Podstawowym elementem, który został określony w tym przepisie, jest szkoda, która musi wystąpić w przeciągu trzech lat wstecz od momentu wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopiero stwierdzenie wystąpienia szkody daje podstawy do dalszej analizy w zakresie możliwości zastosowania dyspozycji, polegającej na wykluczeniu wykonawcy, który tę szkodę wyrządził. Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane w Pzp, które w kwestiach nieuregulowanych odsyła do kodeksu cywilnego (dalej: kc).  Przepisy tam zawarte nie definiują również wprost pojęcia szkody lub straty, która bywa utożsamiana w języku potocznym zarówno ze stratami majątkowymi, jak i niemajątkowymi. O ile w prawie cywilnym istnieje polemika co do tego, czy pojęcie szkody obejmuje straty majątkowe i niemajątkowe, czy też wyłącznie majątkowe, to w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp szkoda będzie ograniczała się wyłącznie do szkód majątkowych. Wynika to z faktu, że musi ona wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Dlatego też szkody niemajątkowe nie będą miały znaczenia przy analizie powyższego przepisu. W wielu przypadkach występuje sytuacja, w której poszkodowany ponosi zarówno szkodę rzeczywistą, jak i pozbawiony jest możliwości uzyskania korzyści. Art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga również stwierdzenia, że to wykonawca był sprawcą szkody, a więc niezbędne jest również stwierdzenie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody. Zgodnie z art. 361 § 1 kc zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynika. Niezbędnym elementem jest stwierdzenie normalnego związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy czynnością lub zaniechaniem wykonawcy oraz wynikłą stąd szkodą. Brak stwierdzenia tej okoliczności powoduje, że wykonawcy nie będzie można przypisać wyrządzenia szkody. Wykonawca jest odpowiedzialny tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, co w literaturze często określane jest adekwatnym związkiem przyczynowo-skutkowym. W konsekwencji wykonawca będzie odpowiedzialny za powstanie szkody, jeżeli jest ona zwykłym czy też normalnym następstwem jego działania lub zaniechania. Jeżeli szkoda była nietypowym, niezwykłym następstwem działania lub zaniechania wykonawcy, to nie będzie można przypisać mu odpowiedzialności odszkodowawczej. Można stwierdzić w konkluzji, że adekwatność związku przyczynowo-skutkowego wyznacza granice odpowiedzialności odszkodowawczej, chociaż nie przesądza, że czynność lub zaniechanie wykonawcy były przyczyną powstania szkody.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne