Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Polisa OC w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   szkoda   polisa   siwz   podmiot trzeci
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej działalności.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający może postawić wykonawcom warunek udziału w postępowaniu dotyczący m.in. ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający może zażądać od wykonawcy jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 pzp), określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie.

Zdolność ekonomiczna a polisa

Do zdolności ekonomicznej zalicza się m.in. ubezpieczenie OC wykonawcy. Można spotkać się z twierdzeniem, że posiadanie polisy OC potwierdza także zdolnością finansową, przez wymagane środki niezbędne na pokrycie kosztów ubezpieczenia – składki. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia zamawiający może zażądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. (KIO/UZP 1395/10) stwierdziła, że wprowadzenie przez ustawodawcę polisy ubezpieczenia OC jako dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej miało na celu potwierdzenie wiarygodności ekonomicznej wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność, z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne