Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Polisa OC w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    oświadczenie   szkoda   konsorcjum   polisa   podmiot trzeci   siwz
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej działalności.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający może postawić wykonawcom warunek udziału w postępowaniu dotyczący m.in. ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający może zażądać od wykonawcy jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 pzp), określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie.

Zdolność ekonomiczna a polisa

Do zdolności ekonomicznej zalicza się m.in. ubezpieczenie OC wykonawcy. Można spotkać się z twierdzeniem, że posiadanie polisy OC potwierdza także zdolnością finansową, przez wymagane środki niezbędne na pokrycie kosztów ubezpieczenia – składki. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia zamawiający może zażądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. (KIO/UZP 1395/10) stwierdziła, że wprowadzenie przez ustawodawcę polisy ubezpieczenia OC jako dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej miało na celu potwierdzenie wiarygodności ekonomicznej wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność, z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne