Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Spółka cywilna

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Bartosz Frączyk
Autor: Fot. Ingram Publishing

W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum.

Spółka cywilna to prawno-organizacyjna forma współdziałania gospodarczego dwóch lub więcej podmiotów. Zgodnie z art. 860 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Podkreślić należy, że spółka cywilna nie jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem prawa oddzielonym od jej wspólników. Tym samym spółka cywilna nie ma również zdolności prawnej, co oznacza, że nie ma możliwości nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania obowiązków cywilnoprawnych. Spółka cywilna jest więc jedynie stosunkiem zobowiązaniowym o charakterze ciągłym, który powstaje między wspólnikami na podstawie umowy. Oceny takiej nie zmienia fakt, iż w przepisach kc (a także innych ustaw) mówi się o spółce jako takiej. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny w tej kwestii, określenie to jest bowiem jedynie skrótem ustawowym oznaczającym – w zależności od kontekstu – albo sam stosunek prawny spółki, albo ogół wspólników, albo wreszcie wspólny majątek wspólników (W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz – Kraków 2002 r., s. 66).

Kto jest przedsiębiorcą

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi w art. 4, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa (przedsiębiorcą), lecz wyłącznie stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników, z których każdy jest samodzielnym przedsiębiorcą – w ramach wspólnie wykonywanej działalności gospodarczej. Z przepisami zawartymi we wspomnianej ustawie korespondują unormowania zawarte w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z tą ustawą spółka cywilna nie podlega jako taka wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi podlegają natomiast wspólnicy spółki cywilnej jako odrębni przedsiębiorcy, o ile są osobami prawnymi lub osobowymi spółkami handlowymi. Osoby fizyczne podlegają bowiem zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, natomiast osoby prawne (oraz osobowe spółki handlowe) – do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zawiera wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej (art. 38 ust. 1 lit. g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne