Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wadium – koszt podatkowy

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Monika Mucha
Tagi:    wadium   zatrzymanie wadium

Wykonawca ma prawo zaliczyć wadium do kosztów podatkowych, jeśli wybrana została jego oferta, ale także wtedy, gdy mimo tego nie doszło do zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa jego kwotę w granicach od 0,5 do 3 proc. wartości zamówienia. Wadium najczęściej wnoszone jest w pieniądzu jako jednej z przewidzianych regulacją form i wpłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium tym uczestnikom, którzy wycofali się z przetargu bądź go nie wygrali. Ustawodawca określił sytuacje, w których zamawiający zatrzymuje wadium, a zatem nie podlega ono zwrotowi ani zaliczeniu na poczet zabezpieczenia w przypadku wygrywającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Konieczne zabezpieczenie

Wniesienie wadium modyfikuje nawiązany w wyniku złożenia oferty przetargowej stosunek cywilnoprawny. Pojawia się bowiem jako dodatkowe zastrzeżenie uzasadniające przekazanie organizatorowi przetargu odpowiedniej sumy pieniężnej należnej na wypadek, gdyby oferent po wygraniu przetargu uchybił obowiązkowi kontraktowania. Wadium to określona suma pieniężna należna z tytułu dodatkowego obowiązku oferenta, stanowiącego integralny składnik stosunku przetargowego. Podobnie jak zadatek lub kara umowna jest wynikiem dodatkowego zastrzeżenia umownego. Realne wniesienie wadium w pieniądzu z góry, już przy składaniu oferty, wyposaża je w funkcje zabezpieczające, zbliżone do funkcji zadatku (art. 394 § 1 kodeksu cywilnego). Jednak – jak wiadomo – zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie przy zawieranej już umowie i dlatego wadium nie może być z nim utożsamiane. Wadium stanowi zatem przedmiot zastrzeżenia dodatkowego odpowiednio uwarunkowanego. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, zastrzeżenie wadium nie odgrywa szczególnej roli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne