Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Naruszenie przepisów

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Jacek Jerka

Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uodfp) przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczą działań lub zaniechań odnoszących się do czynności zawarcia umowy. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże samo poprawne przeprowadzenie postępowania nie jest wystarczające, aby zgodnie z przepisami Pzp uznać umowę w sprawie zamówienia publicznego za ważną. Ponieważ podstawą prawidłowej gospodarki finansowej mogą być tylko ważne umowy, dlatego też w art. 17 ust. 2 uodfp ustawodawca uznał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

  1. bez zachowania formy pisemnej,
  2. na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
  3. przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Zawarcie umowy

1. W odniesieniu do wymagań dotyczących zachowania formy pisemnej, to zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W myśl art. 78 kc do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Dla uznania, że umowa została zawarta w formie pisemnej wystarczy, gdy każda strona umowy (zamawiający i wykonawca) złożą własnoręcznie podpis na dokumencie, który określa treść oświadczenia woli danej strony umowy. Zachowaniu formy pisemnej umowy nie uchybia fakt, że umowa została podpisana przez każdą ze stron na osobnym dokumencie, nie zaś, jak to się najczęściej spotyka w praktyce, na tym samym dokumencie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne