Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Naruszenie przepisów

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Jacek Jerka

Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uodfp) przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczą działań lub zaniechań odnoszących się do czynności zawarcia umowy. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże samo poprawne przeprowadzenie postępowania nie jest wystarczające, aby zgodnie z przepisami Pzp uznać umowę w sprawie zamówienia publicznego za ważną. Ponieważ podstawą prawidłowej gospodarki finansowej mogą być tylko ważne umowy, dlatego też w art. 17 ust. 2 uodfp ustawodawca uznał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

  1. bez zachowania formy pisemnej,
  2. na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
  3. przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Zawarcie umowy

1. W odniesieniu do wymagań dotyczących zachowania formy pisemnej, to zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W myśl art. 78 kc do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Dla uznania, że umowa została zawarta w formie pisemnej wystarczy, gdy każda strona umowy (zamawiający i wykonawca) złożą własnoręcznie podpis na dokumencie, który określa treść oświadczenia woli danej strony umowy. Zachowaniu formy pisemnej umowy nie uchybia fakt, że umowa została podpisana przez każdą ze stron na osobnym dokumencie, nie zaś, jak to się najczęściej spotyka w praktyce, na tym samym dokumencie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne