Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Udzielanie zamówień mieszanych

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    zamówienia mieszane   dostawa

Zamawiający często realizują zadania, w skład których wchodzi więcej niż jeden rodzaj zamówień. Najwięcej trudności sprawia im prawidłowe stosowanie zasad kwalifikacji w kontekście wymogu zachowania uczciwej konkurencji.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, w art. 2 zawarto słowniczek podstawowych pojęć wykorzystywanych w ustawie. Znajdują się w nim trzy podstawowe pojęcia dotyczące podziału zamówień publicznych: dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

W praktyce realizacji zamówień publicznych często trzeba jednak wykonywać zadania, w skład których wchodzi więcej niż jeden rodzaj z wymienionych wyżej zamówień.


Definicje dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie pzp

 

Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

 

Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 

Usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które określa wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.


Kwalifikacja zamówień mieszanych

Regulacja zapisana w art. 6 pzp pozwala zamawiającemu określić, jakie przepisy musi zastosować w prowadzonym przez siebie postępowaniu, w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia jest zamówienie mieszane. Przyjęcie właściwej kwalifikacji umożliwia zamawiającemu nie tylko zastosowanie odpowiedniego trybu dla udzielenia zamówienia (np. zapytania o cenę), ale także podjęcie decyzji, czy zamówienie uzupełniające może być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 czy pkt 7 pzp, jak powinien wszcząć postępowanie, czy też jakie terminy przyjąć na składanie ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne