Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nowy rodzaj zamówienia

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    nadzór autorski

Przedmiotem zamówienia określanego jako realizacja obiektu budowlanego musi być obiekt budowlany, czyli budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub obiekt małej architektury.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) rozszerza definicje robót budowlanych w stosunku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm. – dalej: Pb). W rozumieniu Pzp za roboty budowlane uznaje się:

 

  1. wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pb,
  2. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pb,
  3. realizację obiektu budowlanego w rozumieniu Pb za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 

Rozwinięcie definicji dotyczących robót budowlanych znajdujemy w prawie budowlanym.

Efekt końcowy

Obiekt budowlany, zgodnie z art. 1 pkt 2b dyrektywy klasycznej 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, określony został jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Odpowiadające tej definicji odwołanie do obiektu budowlanego znajduje się również w Pb i oznacza:

 

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi: obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
  • obiekt małej architektury: niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne