Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Fałszowanie dokumentów

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba
Tagi:    referencje
Autor: Fot. Image 4 Communication B.V.

W trakcie ubiegania się o zamówienie zdarza się, że wykonawcy posługują się przerobionymi lub podrobionymi dokumentami, jak np. referencje, informacje o karalności czy też zaświadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS.

Jednym ze sposobów wyłudzenia zamówienia publicznego, czyli popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553 z późn. zm. – dalej: kk) jest przedłożenie w toku procedury przetargowej podrobionego, przerobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu. Dokumenty takie są wynikiem dokonania fałszu materialnego lub intelektualnego, które same w sobie stanowią przestępstwa stypizowane w art. 270 § 1 kk lub art. 271 § 1 kk.

Fałsz materialny

Za fałsz materialny uważa się przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk, polegające bądź na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny bądź na używaniu takiego dokumentu jako autentycznego. W tym przypadku sprawca czynu przestępnego godzi w wartość dowodową dokumentów poprzez podważenie ich autentyczności. Wskazany typ przestępstwa ma charakter przestępstwa powszechnego, co oznacza, iż jego sprawcą może być każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Sprawca popełnia przestępstwo z art. 270 § 1 kk nie tylko wtedy, gdy samodzielnie podrabia lub przerabia dokument, chcąc użyć taki dokument jako autentyczny, ale również wtedy, gdy mając świadomość lub godząc się z tym, iż dokument nie jest autentyczny, posługuje się nim. Przestępstwa fałszu materialnego można dokonać zarówno przez podrobienie, jak i przerobienie dokumentu. W toku procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego z dokumentami przerobionymi najczęściej mamy do czynienia w przypadku przedstawianych przez wykonawcę referencji. W dokumentach tych bowiem wykonawca może najłatwiej wprowadzić zmiany, które będą przemawiały na jego korzyść. Co prawda przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605) wskazują, iż z referencji ma wynikać, że usługi, dostawy i roboty budowlane zostały wykonane należycie, jednakże w praktyce referencje zawierają także wartości i daty wykonania owych usług, dostaw i robót. Z uwagi na fakt, iż wykonawcy muszą wykazać się wykonaniem usług, dostaw czy robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia (w zakresie rodzaju i wartości prac) w ściśle zakreślonym przez przepisy czasie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także brak bezpośrednich instrumentów po stronie zamawiających do weryfikacji referencji u podmiotów, które je wystawiły i coraz większe zainteresowanie w uzyskaniu zamówień publicznych, przerobienie referencji, jak pokazuje doświadczenie, staje się coraz bardziej popularne wśród wykonawców. Przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk może zostać dokonane również poprzez używanie sfałszowanego dokumentu. W tym przypadku sprawca czynu przestępnego, mając świadomość lub godząc się z faktem, iż posiadany przez niego dokument jest nieautentyczny, przedkłada go innej osobie lub organowi władzy dla dostarczenia dowodu określonego uprawnienia. Używanie dokumentu sfałszowanego polega więc zasadniczo na korzystaniu przez sprawcę z jego prawnej doniosłości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne