Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zabezpieczenie umowy

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Robert Bartkowski

Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji.

Pomimo tego, iż prawo normujące zamówienia publiczne funkcjonuje już od wielu lat, wciąż jest w fazie budowania i rozwoju. Przykładem tego jest wejście w życie w dniu 2 marca 2004 roku ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Czynnikiem mającym bezpośredni i znaczący wpływ na system zamówień publicznych są kolejne zmiany (nowelizacje) Pzp oraz wielu innych przepisów prawnych będących w bezpośrednim związku, a tym samym mających wpływ na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Celem wdrożenia w życie systemu zamówień publicznych jest dążenie do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Jednak pojawiające się wątpliwości, kontrowersje czy niezrozumienie stanowią największe zagrożenie dla prawidłowej budowy, funkcjonowania i rozwoju systemu zamówień publicznych. To, co dzisiaj stanowi niejasność czy wątpliwość jutro może urosnąć do rangi poważnego problemu, z którym musi sobie poradzić potencjalny wykonawca lub pracownik zamawiającego. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w Pzp wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji wskutek zawartej umowy cywilnoprawnej w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto celem wprowadzenia instytucji zabezpieczenia jest możliwość pokrycia choćby części roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartej umowy. Jeżeli natomiast wykonawca jest gwarantem, to zabezpieczenie służy również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 147 ust. 2 Pzp).

Zmiany w przepisach

Postanowienia nowelizacji Pzp dotknęły również zapisów stanowiących o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (zwanego zabezpieczeniem). Postanowienia ustawy w tej kwestii to temat budzący kontrowersje i niechęć, szczególnie pośród sektora wykonawców. Dlatego w niniejszym artykule chciałbym przedstawić zasady jego funkcjonowania, a także zwrócić uwagę na zaistniałe w tym względzie zmiany w przepisach. Z tabel nr 1 i 2 wynika, że dotychczasowe zapisy ustawy traktujące o zabezpieczeniu uległy zmianie w następującym zakresie:

 

– wartości zamówień, od których zamawiający ma obowiązek żądania zabezpieczenia,

– form, w jakich może być wniesione zabezpieczenie, czyli dokonanego rozszerzenia dotychczasowego katalogu o poręczenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej (SKOK).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne