Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Kto dyktuje warunki

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Aneta Olszowska
Tagi:    dostawa   siwz
Autor: B. Brosz

Zamawiający, przygotowując postępowanie, zobowiązany jest do ustalenia warunków, jakie winni spełnić wykonawcy składający ofertę. Ma to zagwarantować zamawiającemu rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.

Wśród wykonawców krąży opinia, że zamawiający jako ten, który dyktuje warunki, ma silniejszą pozycję w postępowaniu o zamówienie publiczne i może sobie tak „ustawić” warunki udziału w postępowaniu, aby przetarg wygrał z góry upatrzony wykonawca. Prawdą jest, że to zamawiający określa, kto według niego jest zdolny do wykonania zamówienia, kto posiada odpowiednie doświadczenie czy dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jednak nie może robić tego w sposób dowolny. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w art. 7 ust. 1 i 2 i w art. 22 ust. 2 nakazuje bowiem zamawiającemu zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz delegowanie do przygotowania i przeprowadzenia postępowań osób zapewniających bezstronność i obiektywizm. Wart. 22 ust. 1 Pzp ustawodawca określił w czterech punktach bazowe warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą więc ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W oparciu o przytoczony artykuł zamawiający w zależności od rodzaju, wartości i przedmiotu zamówienia precyzuje konkretne warunki udziału w postępowaniu.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Bardzo często zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, precyzując warunki udziału, przepisują m.in. treść art. 22 ust. 1 pkt 1 włącznie z zapisem „jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień”. Jest to swoisty błąd, gdyż to przede wszystkim zamawiający powinien wiedzieć, czy wykonanie zamówienia wymaga posiadania przez wykonawcę uprawnień wymaganych innymi ustawami. W związku z tym, jeżeli zamawiający określa warunek wynikający z odrębnych przepisów, powinien te przepisy przytoczyć. Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli obowiązek posiadania takich uprawnień nie wynika z przepisów prawa i nie jest bezpośrednio związany z przedmiotem zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne