Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Środki ochrony (cz. 1)

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Ewa Wiktorowska

W jakich terminach i w jaki sposób rozstrzygać protesty oraz na jakich zasadach składać odwołania i skargi w przetargu nieograniczonym.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) spowodowały konieczność przeanalizowania zakresu i sposobu stosowania środków ochrony prawnej przez uprawnione do tego podmioty. Ponieważ z przeprowadzonej analizy i praktyki wynikało, że przepisy Pzp w dotychczasowym brzmieniu dawały wykonawcom możliwość wielokrotnego składania protestów na czynności zamawiającego (nawet tych, które były wykonywane w wyniku rozstrzygnięć zespołów arbitrów), dokonano zmian zapobiegających tym sytuacjom i tym samym prowadzących do skrócenia czasu trwania sporu. W postępowaniach o wartości do 60 tys. euro pozbawiono wykonawców prawa do odwołań i skargi. W postępowaniach o wyższych wartościach zaproponowano osiągnięcie tego celu poprzez komasację informacji otrzymywanych przez wykonawców od zamawiającego i wynikających z tego terminów na składanie protestów i odwołań oraz możliwość przyłączania się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu obligującą wykonawców do opowiedzenia się w przypadku każdego wniesionego protestu po stronie zamawiającego lub wykonawcy, który go wniósł, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu mógłby doznać uszczerbku jego interes prawny.  Dotyczy to w szczególności zawiadomienia przez zamawiającego niezwłocznie i dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia lub zapytania o cenę. Od otrzymania tej informacji wszyscy wykonawcy będą musieli w tym samym czasie zdecydować, czy chcą ją oprotestować i czy wniesienie przez innych wykonawców protestu na treść tej informacji i zawarte w nim żądania naruszają ich interes prawny. Muszą wtedy przyłączyć się, na wezwanie zamawiającego, do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. Dotyczy to wszystkich wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, czyli gdy żądają, by został uznany lub oddalony. Nieprzyłączenie się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu skutkuje bowiem utratą prawa do składania protestu i odwołania na wynik rozstrzygnięcia protestu. W ustawie pojawia się też instytucja umożliwiająca przyłączenie się do odwołania, ale tylko do momentu rozpoczęcia posiedzenia zespołu arbitrów. Może mieć ona zastosowanie, gdy wykonawca nie chce sam składać odwołania na rozstrzygnięcie lub brak rozstrzygnięcia protestu, nie może wpłacić wpisu od odwołania lub spóźnił się ze złożeniem odwołania. Dużym utrudnieniem dla wykonawców będzie podniesienie wysokości wpisu od odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (DzU nr 87, poz. 608) wysokość wpisu będzie uzależniona od wartości i przedmiotu postępowania. Ustawa skróciła również termin dla sądu okręgowego na rozpatrzenie skargi: do jednego miesiąca.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne