Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Po drugim przetargu

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Rafał Padrak
Autor: B. Brosz

Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Stosownie do art. 39 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn) – DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm., jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ1 w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Powyższe oznacza, że: 1) właściwemu organowi pozostawiono swobodę wyboru dalszego postępowania w przedmiocie zbywania nieruchomości publicznej (organizację kolejnego przetargu albo rokowań lub zaniechanie sprzedaży), 2) warunkiem koniecznym przeprowadzenia rokowań jest negatywny wynik dwóch przetargów na sprzedaż danej nieruchomości. Według art. 40 ust. 4 ugn, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

 

  • nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
  • komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Zasady w rozporządzeniu

Do 22 września 2004 r., czyli daty wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2004 r. nr 141, poz. 1492) brak było przepisów normujących prowadzenie tych rokowań. Delegacja ustawowa zamieszczona w art. 42 ugn dotyczyła uregulowania w rozporządzeniu zasad i trybu prowadzenia przetargów. Stosownie do tego artykułu w brzmieniu obecnie obowiązującym, Rada Ministrów została zobowiązana do określenia w drodze rozporządzenia m.in. trybu przeprowadzania rokowań po drugim przetargu. Uregulowane to zostało w rozdziale 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108). Ponadto, na mocy § 30 wspomnianego rozporządzenia w sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale, w odniesieniu do komisji przeprowadzającej rokowania, a także w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań, stosuje się przepisy rozdziału 1 rozporządzenia (przepisy ogólne).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne