Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Korekta finansowa i podstawy jej wymiaru

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    kontrola   siwz   korekty finansowe

Zamawiający, którzy otrzymują pieniądze ze środków unijnych, nieustannie przestrzegani są przed nieprawidłowościami i grożącymi za nie konsekwencjami, potocznie zwanymi korektami finansowymi.

Inwestycje prowadzone w Polsce, które są dofinansowane z budżetu europejskiego, podlegają ścisłej kontroli pod względem prawidłowości wydatkowania przyznanych środków.

Pojęcie korekty finansowej

Zgodnie z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej (dalej: UE) korekty finansowe polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego przyznanego beneficjentowi w ramach określonego programu operacyjnego. W praktyce zdarza się, że inwestorzy pojęciem korekty finansowej obejmują także te przypadki zmniejszenia środków, które odnoszą się do uznania jako niekwalifikowane jeszcze na etapie przed ich przyznaniem lub rozliczeniem. Takie określanie środków, którym odmówiono cechy kwalifikowalności, jest teoretycznie nieprawidłowe, jednak skutek dla beneficjenta może być taki sam i polegać na uzyskaniu zmniejszonej ilości środków.

 

Przepisy prawa unijnego określają szczegółowo, jakie podmioty i kiedy zobowiązane są do weryfikacji i kontroli prawidłowości wydatkowania środków unijnych, a także jakie sytuacje uznawane są za okoliczności uzasadniające zastosowanie korekty finansowej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzUrz UE L 210/25), dalej: rozporządzenie nr 1083/2006, w art. 2 pkt 7 wprowadziło definicję nieprawidłowości, z którą związane jest wymierzanie korekt finansowych.

 

Za nieprawidłowość uznaje się jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Z uwagi na to, że do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego niezbędne są przepisy prawa krajowego, nieprawidłowość bada się nie tylko w odniesieniu do regulacji unijnych, ale także krajowych. Co więcej – jak można wyczytać z dokumentu Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – „Nieprawidłowość występuje również wówczas, gdy przepisy prawa wspólnotowego w danej dziedzinie są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa wspólnotowego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne