Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 02-10-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06


Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu”. Z postępowania wykluczony został jeden z wykonawców (zakład usługowy przy jednostce wojskowej). W proteście zarzucił zamawiającemu, że decyzja ta jest błędna. Jako uzasadnienie decyzji o wykluczeniu zamawiający wskazał, że wykonawca ten nie dołączył do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a ponadto dołączona do oferty kopia zaświadczenia o zachowaniu bariery higienicznej nie została poświadczona za zgodność z oryginałem. Odwołujący podniósł, że nie podlega wpisowi do rejestrów i dlatego zapis taki zawarty w siwz nie ma w jego przypadku zastosowania. Na potwierdzenie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej dołączył decyzję dowódcy okręgu, potwierdzającą występowanie w obrocie prawnym zakładu usługowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Nieprawdziwy był także, jego zdaniem, zarzut braku poświadczenia za zgodność z oryginałem zaświadczenia o zachowaniu bariery higienicznej. Zaświadczenie takie zostało wydane przez wojskową inspekcję sanitarną i dokument ten został poświadczony za zgodność z oryginałem. Dodatkowo wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej wydał pismo informujące o bezterminowości decyzji wojskowej inspekcji sanitarnej. Zamawiający protest oddalił. W uzasadnieniu wskazał, że dołączona do oferty decyzja dowódcy okręgu jest odpowiednikiem wpisu do rejestru, ale nie spełnia wymogów siwz w zakresie terminu, gdyż wydana została wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert i nie została potwierdzona jako aktualna. Zamawiający w siwz wymagał złożenia zaświadczenia inspektora sanitarnego potwierdzającego, że pomieszczenia, w których będzie wykonywana usługa, są tak urządzone, że zachowana jest bariera higieniczna (strona czysta, strona brudna). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne