Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 02-10-2006

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06


Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu”. Z postępowania wykluczony został jeden z wykonawców (zakład usługowy przy jednostce wojskowej). W proteście zarzucił zamawiającemu, że decyzja ta jest błędna. Jako uzasadnienie decyzji o wykluczeniu zamawiający wskazał, że wykonawca ten nie dołączył do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a ponadto dołączona do oferty kopia zaświadczenia o zachowaniu bariery higienicznej nie została poświadczona za zgodność z oryginałem. Odwołujący podniósł, że nie podlega wpisowi do rejestrów i dlatego zapis taki zawarty w siwz nie ma w jego przypadku zastosowania. Na potwierdzenie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej dołączył decyzję dowódcy okręgu, potwierdzającą występowanie w obrocie prawnym zakładu usługowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Nieprawdziwy był także, jego zdaniem, zarzut braku poświadczenia za zgodność z oryginałem zaświadczenia o zachowaniu bariery higienicznej. Zaświadczenie takie zostało wydane przez wojskową inspekcję sanitarną i dokument ten został poświadczony za zgodność z oryginałem. Dodatkowo wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej wydał pismo informujące o bezterminowości decyzji wojskowej inspekcji sanitarnej. Zamawiający protest oddalił. W uzasadnieniu wskazał, że dołączona do oferty decyzja dowódcy okręgu jest odpowiednikiem wpisu do rejestru, ale nie spełnia wymogów siwz w zakresie terminu, gdyż wydana została wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert i nie została potwierdzona jako aktualna. Zamawiający w siwz wymagał złożenia zaświadczenia inspektora sanitarnego potwierdzającego, że pomieszczenia, w których będzie wykonywana usługa, są tak urządzone, że zachowana jest bariera higieniczna (strona czysta, strona brudna). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne