Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowa po terminie związania ofertą

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Arkadiusz Szyszkowski

Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę wykonawca.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa termin związania ofertą na 30, 60 lub 90 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejnych 60 dni (art. 85 ust. 1 i 2 Pzp). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Pzp). Jednocześnie Pzp określa termin, w jakim umowa powinna zostać zawarta – zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (art. 94 ust. 1 Pzp). Brak tutaj określenia charakteru terminu i jakiejkolwiek wyraźnie wyartykułowanej sankcji. Ponadto Pzp wiąże termin związania ofertą z ważnością wniesionego wadium (art. 85 ust. 4 Pzp). Po bezskutecznym upływie terminu związania ofertą (czyli bez zawarcia umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym) mogą zaistnieć zasadniczo trzy rodzaje sytuacji.

1. Obie strony przejawiają wolę zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą wskutek okoliczności od stron niezależnych

Ta sytuacja niesie stosunkowo najmniej wątpliwości. Brak jest podstaw prawnych, aby podważać zawarcie umowy, jeśli prawidłowo przeprowadzone postępowanie zostało zakończone prawidłowym wyborem oferty. Strony wyrażają wolę zawarcia umowy, a wygaśnięcie terminu związania ofertą było spowodowane czynnikami obiektywnymi. Złożona oferta staje się wówczas zobowiązaniem wykonawcy zbliżonym do znanego literaturze „zobowiązania naturalnego”, którego „charakterystyczną cechą jest osłabiona więź obligacyjna, ze względu na brak możliwości przymusowego wyegzekwowania świadczenia (czyli zawarcia umowy). Cechą charakterystyczną zobowiązań naturalnych jest to, że spełnienie świadczenia (czyli zawarcie umowy) nie jest traktowane jako świadczenie nienależne i nie rodzi obowiązku jego zwrotu (czyli stwierdzenia nieważności umowy)”1 . Jednym z przykładów zobowiązania naturalnego jest stosunek prawny powstały pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem po upływie terminu przedawnienia. Upływ określonego terminu jest tutaj elementem zbliżonym (jednak nie funkcja, jaka spełnia obie te konstrukcje). Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia (art. 117 § 2 kc), jednak roszczenie o jego spełnienie uznaje się za prawnie istniejące2 , w związku z czym mogące być podstawą zawarcia umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne